Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Po 38. a (pogoji za vpis v magistrski in doktorski študij) in 41. (omejitev vpisa) členu Zakona o visokem šolstvu se v magistrski študijski program Management poslovnih sistemov lahko vpišejo:

  • študenti prve stopnje istega strokovnega področja,
  • študenti prve stopnje drugih strokovnih področij, ki morajo pred vpisom v program opraviti študijske obveznosti v obsegu 20 ECTS, bistvene za nadaljevanje študija ustreznih smernih predmetov prve stopnje študijskega programa Management poslovnih sistemov na Alma Mater Europaea, Evropskem centru, Maribor ki jih izbere kandidat sam med temeljnimi smernimi predmeti,
  • študenti, ki so končali visokošolski strokovni študijski program pred novelo ZVis istega strokovnega področja,
  • študenti, ki so končali visokošolski strokovni študijski program pred novelo ZVis drugega strokovnega področja in morajo pred izbiro magistrske teme opraviti študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 ECTS, ustreznih smernih predmetov prve stopnje študijskega programa Management poslovnih sistemov na Alma Mater Europaea, Evropskem centru, Maribor, ki jih izbere kandidat sam med temeljnimi smernimi predmeti.

Če bo kandidatov več kot razpisnih mest, se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega dela), lahko pa tudi uspeh pri posameznih, s študijskim programom določenih predmetih oziroma področjih prve stopnje oziroma pri izbirnem izpitu, določenem s študijskim programom.

Predvideno število vpisnih mest:

Management poslovnih sistemov - magistrski program
Maribor
Ptuj
Na daljavo
1. Letnik
90
90
45
2. Letnik - po merilih za prehode
90
90
45

* Minimalno število vpisanih študentov za izvajanje izrednega študija je 20.