Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V podiplomski študijski program druge stopnje »Arhivistika in dokumentologija« se lahko vpiše:

  • kdor je končal študijski program prve stopnje iz ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu),
  • kdor je končal študijski program študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom),
  • kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 10 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti magistrant opravi pred zagovorom magistrske naloge, manjkajoče predmete pa mu določi Komisija za podiplomski študij po predložitvi vloge. 

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/tke izbrani glede na:

  • povprečno oceno dodiplomskega študija,
  • izjemne uspehe v praksi,
  • objave v znanstvenih in strokovnih časopisih.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne, humanistične, informacijske, bibliotekarske, upravne, organizacijske in poslovne vede.