Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Po 38.a (pogoji za vpis v magistrski in doktorski študij) členu in 41. členu (omejitev  vpisa) ZViS se lahko v magistrski študijski program Ekoremediacije vpiše:

  • kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu);

  • kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij; (pred bolonjskim sistemom);

  • kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 10 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti magistrant opravi pred zagovorom magistrske naloge, manjkajoče predmete mu določi Komisija za podiplomski študij po predložitvi vloge.

Alma Mater Europaea, Evropski center, Maribor lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na:

  • povprečno oceno dodiplomskega študija,

  • izjemne uspehe v praksi in

  • objave v znanstvenih in strokovnih časopisih,

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo naravoslovne, družboslovne, ekonomske in poslovne vede.

Za študijski program je predvideno naslednje število vpisnih mest:

- redni študij: 60 mest
- izredni študij: 30 mest

Najmanjše  število  vpisanih  študentov  za  katere  se  bo  izredni  študij  še
izvajal je 20.

Za vpis v izredni študij veljajo enaki pogoji kot za redni študij.