Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V magistrski študijski program Ekoremediacije se lahko vpiše:

  • kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu);

  • kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij; (pred bolonjskim sistemom);

  • kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 10 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom, manjkajoče predmete mu določi Komisija za podiplomski študij po predložitvi vloge.

Alma Mater Europaea, Evropski center, Maribor lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na:

  • povprečno oceno dodiplomskega študija,

  • izjemne uspehe v praksi in

  • objave v znanstvenih in strokovnih časopisih,

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo naravoslovne vede.