Pogoji za napredovanje po programu

Na 1. stopnji visokošolskega strokovnega študijskega programa Ples, koreografija mora študent za napredovanje v višji letnik opraviti s študijskim programom določene obveznosti v naslednjem obsegu:

  • za prehod iz prvega letnika v drugi mora opraviti vse obveznosti iz prvega letnika v obsegu 60 ECTS;
  • za prehod iz drugega letnika v tretji vse obveznosti iz prvega letnika in vse obveznosti iz drugega letnika v obsegu 60 ECTS;
  • kandidat, ki ne opravi vseh študijskih obveznosti, lahko na osnovi pisne vloge zaprosi Komisijo za študijske zadeve za vpis v višji letnik, če je zbral najmanj 50 ECTS tekočega letnika in predloži opravičljive razloge opredeljene s statutom Akademije za ples.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

Ponavljanje je možno samo pri pogojih, ki jih opredeljuje statut Akademije za ples, in sicer, če je študent opravil vsaj polovico študijskih obveznosti predpisanih s študijskim programom (30 ECTS).

S prepisom na nov študijski program mora študent opraviti vse obveznosti, ki jih določa program, v katerega se je vpisal.

Študent lahko študira hkrati na več študijskih programih (vzporedni študij na Akademiji za ples ali na drugih visokošolskih zavodih). V kolikor na različnih študijskih programih opravlja isti predmet, ga lahko opravi le na enem programu, na drugem pa uveljavlja priznanje.

Študent lahko tudi hitreje napreduje, če izpolnjuje pogoje, ki so navedeni v Statutu Akademije za ples.