Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje »Fizioterapija« se lahko vpiše:

  • kdor je opravil maturo,
  • kdor je uspešno opravil poklicno maturo,
  • kdor je pred 01.06.1995 končal katerikoli  4-letni srednješolski program.

Omejitev vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na naslednje pogoje:

  • Splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu: 50% točk
  • Učni uspeh v 3. in 4. letniku: 50% točk

Za vpis na izredni študij veljajo enaki vpisni pogoji kot za redni študij.