Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 45 ECTS, obvezno pa mora opraviti vso klinično usposabljanje in izpite pri predmetih:

- Zdravstvena nega in raziskovanje
- Anatomija, fiziologija, patologija
- Mikrobiologija s parazitologijo

Za študente, ki ponavljajo 1. letnik ali pavzirajo, veljajo enaki pogoji za vpis v 2. letnik kot pri rednem napredovanju.

Študent napreduje v 3. letnik, če:

- ima opravljene vse izpite 1. letnika,
- vso klinično usposabljanje prvega in drugega letnika in
- če zbere še najmanj 45 ECTS z opravljenimi izpiti 2. letnika.

Obvezno morajo opraviti naslednje predmete 2. letnika:

- Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo
- Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom
- Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino.

Za študente, ki ponavljajo 2. letnik ali pavzirajo, veljajo enaki pogoji za vpis v 3. letnik kot pri rednem napredovanju.

Ponavljanje letnika

Študent, ki ni izpolnil pogojev za napredovanje, lahko ponavlja letnik, in sicer v primeru, ko je zbral vsaj 30 ECTS z opravljenimi izpiti tistega letnika, ki ga želi ponavljati. Če študent iz opravičenih razlogov ni zbral 30 ECTS, mu lahko Komisija za študijske zadeve izjemoma odobri ponavljanje letnika. Zaradi neizpolnjevanja obveznosti lahko študent samo enkrat ponavlja en letnik v teku celotnega študija. 

Podaljšanje statusa

Študentu se lahko podaljša status največ za eno leto, če se iz opravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik v skladu s Statutom.

Določbe o prehodih med programi

Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Alma Mater Europaea- Evropski center Maribor in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu (velja za programe sprejete po ZVis iz leta 2004), Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.

Pri prehodu z drugih študijskih programov na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje »Zdravstvena nega« mora kandidat predložiti overjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju visokošolskega zavoda, na katerega je bil vpisan ter uradni izpis iz potrjenih in veljavnih učnih načrtov za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti iz enakih programov in programov sorodnih področij. V kolikor učne vsebine (predmeti in druge vsebine študijskega programa) iz kandidatovega dosedanjega študija ne pokrivajo v ustreznem obsegu vsebin visokošolskega strokovnega študijskega programa, lahko »Komisija za študijske zadeve« določi kandidatom manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Svetovanje in usmerjanje med študijem

Sistem pomoči se bo študentom nudil v okviru novega Visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega, kar je tudi v skladu z 9. točko 7. člena Meril za akreditacijo. Študentje bodo že od 1. letnika dalje imeli svoje predstavnike letnika – tutorje. 

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180  ECTS.