Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Po 38. a (pogoji za vpis v magistrski in doktorski študij) in 41. (omejitev vpisa) členom Zakona o visokem šolstvu se v magistrski študijski program Evropske poslovne študije lahko vpišejo:

  • študenti prve stopnje istega strokovnega področja,
  • študenti prve stopnje drugih strokovnih področij, ki morajo pred vpisom v program opraviti študijske obveznosti v obsegu 20 ECTS, bistvene za nadaljevanje študija ustreznih smernih predmetov druge stopnje študijskega programa Evropske poslovne študije na Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor, ki jih izbere kandidat sam med temeljnimi smernimi predmeti,
  • študenti, ki so končali visokošolski strokovni študijski program pred novelo ZVIS istega strokovnega področja,
  • študentje, ki so končali visokošolski strokovni študijski program pred novelo ZVIS drugega strokovnega področja in morajo pred izbiro magistrske teme opraviti študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 ECTS, ustreznih smernih predmetov prve stopnje študijskega programa Evropske poslovne študije na Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor, ki jih izbere kandidat sam med temeljnimi smernimi predmeti.  

Če bo kandidatov več kot razpisnih mest, se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega dela), lahko pa tudi uspeh pri posameznih, s študijskim programom določenih predmetih oziroma predmetnih področjih prve stopnje oziroma pri izbirnem izpitu, določenem s študijskim programom.

Za vpis na izredni študij veljajo enaki vpisni pogoji kot za redni študij.

Predvideno število vpisnih mest:

izredni študij:  45 kandidatov*

Opomba: *minimalno število vpisanih študentov za izvajanje izrednega študija je: 10