Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V prvi letnik doktorskega študijskega programa Gerontološke študije se lahko vpiše, kdor izpolnjuje najmanj enega od naslednjih kriterijev:

  • kdor je končal študijski program druge stopnje (po bolonjskem sistemu) in pri tem na prvi in drugi stopnji ali na enovitem magistrskem študiju dosegel skupno najmanj 300 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu)
  • kdor je končal študijski program iz četrtega odstavka 36. člena Zakona visokem šolstvu, če je ovrednoten s 300 KT,
  • kdor je dokončal študijski program druge stopnje – UNI program sprejet pred 11.06.2004,
  • kdor je končal visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.06.2004 in študijski program za pridobitev specializacije. Tem kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS. 

Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/tke izbrani glede na povprečno oceno magistrskega študija brez ocene magistrske naloge (ali povprečno oceno) zadnjih dveh letnikov študija v primeru, da gre za enovit magistrski študij in glede na oceno magistrske naloge. Vsak od omenjenih dveh kriterijev ima enako težo. V primeru, da magistrski študij ni vključeval magistrske naloge ali se le-ta ni ocenjevala, se kot edini kriterij šteje povprečna ocena magistrskega študija. Prednostno bodo uvrščeni tudi študentje, ki so objavili znanstveni prispevek v indeksirani reviji z IF.