Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V visokošolski strokovni študijski program Ples, koreografija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti z zagovorom portfelja.

Omejitev opisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • uspeh pri preizkusu nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti 70 % točk,
  • splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu 10 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20 % točk.

Dokumenti

Vsi kandidati morajo predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano po 1. maju tekočega leta, lahko izda družinski - splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika specialista, mora biti priloženo tudi to.

Preizkus nadarjenosti

V sklopu Akademije za ples bodo potekali preizkusi znanja v naslednjih terminih:

Preizkus nadarjenosti bo 27. 5. 2017.
Dodatni rok preizkusa nadarjenosti bo 8. 7. 2017.
Dodatni rok preizkusa nadarjenosti bo 2. 9. 2017.
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.