Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 40 ECTS.

Pogoji za napredovanje v 3. letnik

Študent napreduje v 3. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 100 ECTS.

Ponavljanje letnika

Študent, ki ni izpolnil pogojev za napredovanje, lahko ponavlja letnik. Zaradi neizpolnjevanja obveznosti lahko študent samo enkrat ponavlja en letnik v teku celotnega študija.

Podaljšanje statusa

Študentu se lahko podaljša status za največ eno leto, če se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik v skladu s Statutom.

Določbe o prehodih med programi

Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Alma Mater Europaea, Evropskega centra, Maribor in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu (velja za programe sprejete po ZVIS iz leta 2004), Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravice do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.

Pri prehodu z drugih študijskih programov na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje »Management poslovnih sistemov« mora kandidat predložiti overjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju visokošolskega zavoda, na katerega je bil vpisan ter uradni izpis iz potrjenih in veljavnih učnih načrtov za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti iz enakih programov in programov sorodnih področij. V kolikor učne vsebine (predmeti in druge vsebine študijskega programa) iz kandidatovega dosedanjega študija ne pokrivajo v ustreznem obsegu vsebin visokošolskega strokovnega študijskega programa, lahko »Komisija za študijske zadeve« določi kandidatom manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Pogoji za prehod med študijskimi programi:

Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov managementa, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v novi visokošolski strokovni študijski program »Management poslovnih sistemov«, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Pogoji veljajo tako za študijske programe, ki so bili sprejeti pred Zakonom o visokem šolstvu iz leta 2004, kakor tudi za tiste, ki so bili sprejeti po tem zakonu.

Študentom višjih, univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja in sorodnih univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje (organizacija, management ipd.), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove študijske programe Managementa poslovnih sistemov na Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati po novem programu.

Svetovanje in usmerjanje med študijem

Sistem pomoči se bo študentom nudil v okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa Management poslovnih sistemov, kar je tudi v skladu z 9. točko 7. člena Meril za akreditacijo. Študentje bodo že od prvega letnika dalje imeli svoje predstavnike letnika – tutorje.

Pogoji za dokončanje študija

Študenti zaključijo študij tako, da opravijo:

  • 16 obveznih predmetov (120 ECTS),
  • 4 prosto izbirni predmeti (24 ECTS),
  • 2 projektni nalogi s prakso (20 ECTS),
  • diplomsko nalogo (16 ECTS).

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti – in tako zbere najmanj 180 ECTS.