Prijava za vpis

Kandidati se za vpis na dodiplomski in podiplomski študij prijavljajo na spletnem portalu eVŠ v skladu s prijavnimi roki, ki so navedeni v razpisu za vpis. Brez eVŠ prijave vpis ni možen. Prijava je za kandidate popolnoma neobvezujoča, zavežete se šele ob vpisu.

Spodaj navedeni prijavni in vpisni roki veljajo za vse tri zavode, AMEU-Evropski center, Maribor, AMEU-Akademija za ples in za AMEU- Fakulteta za humanistični študij – ISH, Ljubljana.

PRIJAVNI ROKI ZA NEKONCESIONIRANE ŠTUDIJSKE PROGRAME

Prijava

Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 21. 7. 2024. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli v eVŠ. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v prvem roku bo od 22. 7. do najkasneje 4. 8. 2024.

Vpis bo v celoti potekal elektronsko.

Elektronski vpis opravite preko Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) z vašim uporabniškim imenom in geslom, ki ju boste prejeli na vabilu k vpisu na vaš e-mail. 

Prijava

Drugi prijavni rok bo odprt za tiste programe, kjer bodo ostala še prosta mesta po prvem prijavnem roku.

Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 18. 9. 2024. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli v eVŠ. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v drugem roku bo potekal od 20. 9. do najkasneje 30. 9. 2024.

Vpis bo v celoti potekal elektronsko.

Elektronski vpis se opravi preko Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) z vašim uporabniškim imenom in geslom, ki ju boste prejeli na vabilu k vpisu na vaš e-mail. 

Prijava

Tretji prijavni rok bo odprt za tiste programe, kjer bodo ostala še prosta mesta po drugem prijavnem roku.

Izbirni postopek bo končan do 30. 9. 2024. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli v eVŠ. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po e-pošti poslali povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v tretjem roku bo od 30. 9. 2024 do 3. 10. 2024.

Vpis bo potekal v celoti elektronsko.

Elektronski vpis opravite preko Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) z vašim uporabniškim imenom in geslom, ki ju boste prejeli na vabilu k vpisu na vaš e-mail. 

PRIJAVNI ROKI ZA REDNI IN IZREDNI DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NEGA IN SOCIALNA GERONTOLOGIJA – ZA KONCESIONIRANE ŠTUDIJSKE PROGRAME

Prijava

Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 22. 7. 2024. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli v eVŠ. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v prvem roku bo od 23. 7. do najkasneje 4. 8. 2024.

Vpis bo potekal v celoti elektronsko.

Elektronski vpis preko Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) z vašim uporabniškim imenom in geslom, ki ju boste prejeli na vabilu k vpisu na vaš e-mail. 

Prijava

Drugi prijavni rok bo odprt za tiste programe, kjer bodo ostala še prosta mesta po prvem prijavnem roku.

Izbirni postopek bo končan do 23. 9. 2024. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli v eVŠ. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v drugem roku bo od 23. 9. 2024 - 24. 9. 2024. 

Vpis bo potekal v celoti elektronsko.

Elektronski vpis opravite preko Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) z vašim uporabniškim imenom in geslom, ki ju boste prejeli na vabilu k vpisu na vaš e-mail. 

Prijava

Tretji prijavni rok za koncesionirane študijske programe Zdravstvena nega in Socialna gerontologija (REDNI in IZREDNI študij) bo razpisan, če bodo ostala še prosta mesta. Prijavni rok traja od 25. 9. 2024 do 26. 9. 2024 do 10.00.

V tretjem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati:

· ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,

· ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov ter

· sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Glede na to, da za vpis na študijski program Zdravstvena nega potrebujete zdravniško potrdilo iz Medicine dela in športa, predlagamo, da si zagotovite termin za pregled najkasneje do 30. 9. 2024, da boste lahko pravočasno opravili vpis. Napotnica je objavljena na naši spletni strani na naslednji POVEZAVI.

Kandidati, ki so v času oddaje prijave že zaključili srednješolsko izobraževanje in imajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (zaključni izpit, srednja šola končana v tujini, ...) in le-teh ni mogoče pridobiti iz javnih evidenc, jih predložijo elektronsko prek portala eVŠ skupaj s prijavo, oziroma najkasneje do konca prijavnega roka, v katerem oddajajo prijavo. Kandidati, ki v tekočem šolskem letu zaključujejo SŠ, oddajo dokazila na portal eVŠ v prvem prijavnem roku najkasneje do 1. avgusta 2024, v drugem prijavnem roku pa najkasneje do 27. septembra 2024 (le za kandidate z zaključeno SŠ v tujini), v tretjem roku pa do 26. 9. 2024 do 10.00.


PRIJAVA NA ŠTUDIJ

Prijava na koncesionirane študijske programe se razlikuje od prijave na preostale študijske programe in sicer tako, da na prvi strani eVŠ prijave (tako redni kot izredni študij) izberete JAVNE VISOKOŠOLSKE ZAVODE IN KONCESIJE, za preostale programe pa morate izbrati ZASEBNE VISOKOŠOLSKE ZAVODE.

Koncesionirana študijska programa sta visokošolski študijski program Zdravstvena nega in Socialna gerontologija. 

Za KONCESIONIRANE študijske programe se poda prijava v sklopu treh želja (to velja tudi za IZREDNI študij), za NEKONCESIONIRANE študijske programe pa velja ena prijava ena želja. Prijava na NEKONCESIONIRANE študijske programe je neodvisna od prijave na KONCESIONIRANE študijske programe.

Po uspešno oddani prijavi kandidat na e-naslov, ki ga je navedel v prijavi za vpis, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če kandidat potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana.

Za splošno pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi digitalna potrdila in elektronski podpis) se lahko obrnete med delavniki (pon. do pet.) od 8:00 do 22:00 ure na:

 • e-naslov: ekc@gov.si

 • tel.:  080 2002

 • tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90

DOKAZILA

V  prijavno-sprejemnih  postopkih kandidati vsa  k  prijavi  zahtevana  dokazila vlagajo elektronsko preko portala eVŠ. Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov. Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo. Dokazil o opravljeni srednješolski izobrazbi ni potrebno prilagati k eVŠ prijavi, saj podatke pridobimo preko RIC, razen v primeru, da je kandidat opravil srednješolsko izobrazbo z zaključnim izpitom ali v tujini.

Za vpis na magistrske ali doktorske študijske programe je potrebno k eVŠ prijavi naložiti ustrezna potrdila o izpolnjevanju pogojev za vpis – diplomsko listino ter neobvezno Prilogo k diplomi.


VPIS

Sprejeti kandidati bodo vabilo na vpis prejeli na elektronski naslov naveden na prijavi za vpis, takoj po zaključenem prijavnem postopku. Vpis na Alma Mater poteka v celoti elektronsko.

Elektronski vpis opravite od doma, preko Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) z vašim uporabniškim imenom in geslom, ki ju boste prejeli na vabilu k vpisu na vaš e-mail. 

Za izvedbo vpisa bo potrebno:

1. Izpolniti ter podpisati Vpisni list.

2. Podpisati pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih.

3. Naložiti novejšo fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm (kot za osebni dokument) v jpg formatu, ki jo je treba skenirati, shraniti na računalnik in nato naložiti v VIS pri izpolnjevanju Vpisnega lista.

Pred izvedbo vpisa poskrbite tudi, da boste imeli na računalniku ustrezno shranjena spodaj navedena potrdila v jpg/jpeg ali pdf formatu:

 • potrdilo o plačilu šolnine (celotne ali 1. obroka šolnine, kot je navedeno v 5. členu pogodbe)
 • potrdilo o plačilu vpisnine oziroma prispevka za študij (100,00 EUR),

 • potrdilo o plačilu stroška izdelave Knjižice znanj in veščin (50,00 EUR) v primeru vpisa na študijski program Fizioterapija in Zdravstvena nega,

 • potrdilo o cepljenju na predpisanem obrazcu, potrjeno s strani osebnega zdravnika (velja za kandidate, ki se vpisujejo na študijske programe Fizioterapija, Zdravstvena nega in Socialna gerontologija VS),

 • potrjeno zdravniško spričevalo o opravljenem zdravstvenem pregledu (velja za študente, ki se vpisujejo na študijska programa Fizioterapija (napotnica fth) in Zdravstvena nega (napotnica ZN)),

 • morebitne manjkajoče dokumente, ki so bili navedeni v prijavi za vpis.

Ko bosta Pogodba in Vpisni list elektronsko podpisana, ter ostala vpisna dokumentacija ustrezno naložena na VIS, bo Referat študentu v roku 5 delovnih dni vpis tudi zaključil. O uspešnem vpisu bo študent obveščen na njegov email naslov. Takrat bo v VIS-u vidna z obeh strani podpisana Pogodba o medsebojnih pravicah in obveznostih, indeks študenta ter možnost printanja Potrdila o vpisu, ki velja kot uradni dokument.

Podatki o plačilu: Račun/-e za šolnino in vpisnino (ter Knjižico znanj in veščin v primeru študija Zdravstvene nege in Fizioterapije) boste prejeli na vaš email naslov, ki ste ga navedli na vpisnem listu v roku dveh delovnih dni od elektronsko izpolnjenega vpisnega lista. Pri izpolnjevanju UPN plačilnega naloga v sklic navedete SI00 in vpisno številko, ki jo najdete na vpisnem listu in v Vabilu k vpisu. Plačilo prvega obroka šolnine, vpisnine ter Knjižice znanj in veščin lahko plačate preko istega plačilnega naloga, tako, da seštejete zneske. V kolikor bo plačnik šolnine podjetje, obvezno pri vpisu priložite izjavo plačnika, ki jo najdete na spletni strani Alma Mater (POVEZAVA).

POZOR: Na Alma Mater ni gotovinskega poslovanja, zato se vsa nakazila vršijo preko transakcijskega računa.

PLAČILO ŠOLNINE PO OBROKIH

 • V primeru plačila šolnine v enem obroku, zapade šolnina plačila ob vpisu.

 • V primeru plačila šolnine v dveh obrokih zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine pa dne 10. 2..

 • V primeru plačila šolnine v petih obrokih, zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine dne 10.11., tretji obrok šolnine dne 10.1., četrti obrok šolnine dne 10.3. in peti obrok šolnine dne 10.5..

 • V primeru plačila šolnine v osmih obrokih, zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine dne 10.11., tretji obrok šolnine dne 10.12., četrti obrok šolnine dne 10.1., peti obrok šolnine dne 10.2., šesti obrok šolnine 10.3., sedmi obrok šolnine 10.4. in osmi obrok šolnine dne 10.5..

Zdravniško potrdilo iz Medicine dela, prometa in športa potrebujete pri vpisu na študijska programa Fizioterapija in Zdravstvena nega s čimer zdravnik potrdi, da ste sposobni opravljati ta poklic. Predlagamo vam, da se na Medicini dela, prometa in športa čim prej naročite, da boste do datuma vpisa imeli opravljene vse obveznosti za vpis. Stroške zdravniškega pregleda nosijo kandidati sami. Brez zdravniškega potrdila vpis ni možen. Obe napotnici najdete na naslednji povezavi:

Napotnica za zdravniški pregled za študij Fizioterapije

Napotnica za zdravniški pregled za študij Zdravstvene nege

Prav tako morajo vsi kandidati za vpis na dodiplomski študijski program Ples, koreografija predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško potrdilo mora biti izdano po 1. maju v tekočem letu, potrdilo lahko izda družinski, splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno mnenje zdravnika specialista, mora biti priloženo tudi njegovo mnenje. Morebitne stroške zdravstvenega pregleda nosijo kandidati sami.


PREIZKUSI NADARJENOSTI - AKADEMIJA ZA PLES

Za vpis na dodiplomski študijski program Ples, koreografija je potrebno opraviti preizkus nadarjenosti. Preizkus nadarjenosti (v nadaljevanju avdicija) mora biti opravljena za smeri: Sodobni ples, Jazz, Družabni, Tekmovalni plesi (ST in LA) in Hip hop

 • PRVA AVDICIJA sobota, 25. 5. 2024, ob 10.0

 • DRUGA AVDICIJA 
  sobota, 15. 6. 2024, ob 10.00

 • TRETJA AVDICIJA sobota, 7. 9. 2024, ob 10.00

 • ČETRTA AVDICIJA sobota, 21. 9. 2024, ob 10.00

Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.