Humanistične znanosti

Študijski program 3. stopnje Humanističnih znanosti omogoča podiplomskim študentom in študentkam študij disciplin in področij, ki so v drugih slovenskih visokošolskih institucijah manj zastopane. Največja odlika študijskega programa je v ponujanju izrazite interdisciplinarnosti in izbirnosti predmetov.

Zakaj izbrati študijski program Humanistične znanosti?

Študijski program je po letnikih strukturiran na način, ki v maksimalni meri izkorišča horizontalno in vertikalno povezljivost vsebin. Tako strukturiran program omogoča stalno prilagajanje individualnim študijskih interesom posameznikov in posameznic. Študijski program odraža aktualne potrebe v širšem mednarodnem kontekstu in skuša zajeti študijske potrebe in vsebine, ki niso v celoti zastopane v evropskih programih.

Predmetniki

1. letnik

zap. št.  Predmet ECTS
1. semester
1 Humanistika I 15
2 Izbirni predmet 5
3 Individualno raziskovalno delo I – predpriprave na doktorsko tezo 10
2. semester
4 Humanistika II 15
5 Izbirni predmet II 5
6 Doktorski seminar 1 – prijava teme doktorske disertacije 10

2. letnik

zap. št. Predmet ECTS
3. semester
7 Izbirni predmet III 5
8 Izbirni predmet IV 5
9 Izbirni predmet V 5
10 Izbirni predmet VI 5
11 Individualno raziskovalno delo II (na doktorski disertaciji)  10
4. semester
12 Izbirni predmet VII 5
13 Izbirni predmet VIII 5
14 Individualno raziskovalno delo III (na doktorski disertaciji)  10
15 Doktorski seminar 2 10

3. letnik

zap. št. Predmet ECTS
5. semester
16 Izdelava doktorske disertacije 30
6. semester
17 Doktorska disertacija (priprava in zagovor) 30

Izbirni predmeti

Modul Študiji umetnosti, vizualnosti in medijev
zap. št. Predmet ECTS
1 Interdisciplinarne metodologije 5
2 Umetnost, estetika in prihodnost življenja v mestu 5
3 Filozofija kulture 5
4 Filozofija vizualnih umetnosti 5
5 Avantgarde in avtonomija umetnosti 5
6 Kritična estetika – filozofija umetnosti in kulture od antike do Jacquesa Rancièra 5
7 Dokumentarni strip in grafični roman 5
8 Literarno novinarstvo 5
9 Filozofija narave: umetnost, znanost in estetika 5
10 Semiotika vsakdanjega življenja 5
11 Umetnost in življenje: filozofske teorije in umetniške prakse 5
12 Prostori izkustva: umetnost in estetika od utelešenja do virtualnosti 5
13 Prostor, telo in novi mediji v umetnosti in estetiki 5
14 Teorija filma in popularne kulture 5
15 Sodobne teorije v umetnosti 5
16 Komunikacija in družba 5
17 Umetnost in kultura času neoliberalizma in post-tranzicije 5
18 Tehnizirana dom in družina med mediji: antropologija novih tehnologij 5

Modul Študiji družb in človeka
zap. št. Predmet ECTS
1 Interdisciplinarne metodologije 5
2 Rituali od plemenskih skupnosti do države – zgodovinsko-antropološko-pravne študije 5
3 Antropologija spola in kulture 5
4 Religija in družba 5
5 Zgodovina feminizma 5
6 Doba revolucij 5
7 Fevdalna Evropa 5
8 Zgodovinska antropologija in regionalne študije 5
9 Uvod v arheološko metodologijo in teorijo 5
10 Sociologija znanja 5
11 Védenje in diskurz 5
12 Znanje in sodobne družbe 5
13 Izbrana poglavja iz filozofije in sociologije športa 5
14 Logoterapija in eksistencialna analiza 5
15 Sodobni izzivi azijskih miselnih tradicij 5
16 Aplikativna medicinska antropologija 5
17 Etika v znanosti in raziskovalna integriteta (RI) 5
18 Medkulturnost in etos sporazumevanja 5
19 Medvrstniško nasilje 5
20 Spoli in spolnosti v terapevtskem kontekstu 5
21 Filozofija človekovih pravic 5
22 Filozofija zgodovine 5
23 Politična filozofija 5

 

Prednosti študija

Razširjena in poglobljena znanja

Program omogoča razširjen in poglobljen študij disciplin in področij, ki niso ali pa so šibkeje zastopana v drugih slovenskih visokošolskih institucijah. Naš cilj je organiziranje študijskega programa, ki je zanimiv tudi za študente zunaj Slovenije, zlasti iz Srednje in Vzhodne Evrope.

Razvoj kritičnega mišljenja

Med pričakovane učne izide štejemo usposobljenost diplomantov v visoko samorefleksivne raziskovalce, ki imajo kritičen odnos do zbranega gradiva, ob tem pa ohranjajo etičnost in občutljivost do predmeta raziskovanja.

Analitični pristop k reševanju problemov

Sposobnost vključevanja historične  perspektive,  torej  sposobnost  zgodovinskega  umeščanja problemov v interakciji s sodobnostjo.

Raziskovalne naloge

Obvezen sestavni del študijskega programa 3. stopnje Humanistične znanosti so temeljne in aplikativne raziskovalne naloge.

Štipendije in partnerstva

Zaposljivost

Doktorji humanističnih znanosti se lahko zaposlijo kot:

  • raziskovalci ali vodje na znanstveno-raziskovalnih in visokošolskih institucijah,  
  • vodilni kader v medijskih hišah, na ministrstvih (odnosi z javnostmi, tiskovni predstavniki) in v nevladnih organizacijah,
  • koordinatorji v vladnih in nevladnih akcijskih mrežah.
  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
  • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: doktor znanosti / doktorica znanosti
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Ljubljana
  • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja