Priznavanje znanj

Študent lahko po vpisu v študijski program v referat za študentske zadeve odda popolno prošnjo za uveljavljanje priznanja študijskih obveznosti, ki jih je opravil v okviru študijskih programov na Alma Mater ali na drugi fakulteti, tako da izpolni obrazec: Prošnja za priznanje študijskih obveznosti (ECM, ISH, AP) in ga odda v referat za študentske zadeve, na naslov Alma Mater Europaea - ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor. K prošnji obvezno priložite:

  • Potrdilo o opravljenem izpitu - obvezno priložite originalni izvod potrdila o opravljenih izpitih;
  • Potrjen vsebinski program predmeta (učni načrt) predmeta, ki ga želite priznati;

Kandidati za vpis na študij na Alma Mater, ki bi želeli pred vpisom prejeti sklep Komisije za študijske zadeve o priznanih izpitih, opravljenih na drugih fakultetah, morajo k prošnji priložiti tudi potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa (razen za izpite, opravljene na Alma Mater) v višini 300 EUR, kot je predvideno v Ceniku Alma Mater za tekoče študijsko leto.V kolikor se kandidat odloči za vpis, se mu strošek priznavanja odbije od prvega obroka šolnine.

Podatki za nakazilo:

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor
Slovenska 17
2000 Maribor

Transakcijski račun: IBAN SI56 03121-1000565129 (SKB d.d.)
Znesek: 300,00 EUR
SWIFT: SKBASI2X
Namen plačila: Vloga za priznavanje študijskih obveznosti

Priznavanje formalnega in neformalnega znanja lahko študent uveljavlja na Komisiji za študijske zadeve. Komisija za študijske zadeve bo obravnavala tiste vloge, ki bodo prispele najkasneje do 15.11. v tekočem študijskem letu. Vloge, ki bodo prispele po tem datumu, na Komisiji za študijske zadeve ne bodo obravnavane. Kandidati posredujejo prošnjo za priznavanje za VSE predmete, ki si jih želijo priznavati tekom študija (ne samo predmete za letnik, v katerega se vpisujejo ali so vpisani). Prošnje študentov bomo obravnavali le enkrat, razen v primeru, da tekom študija pridobi nova formalna znanja. 

Na podlagi odločbe o priznavanju formalnega ali neformalnega znanja, lahko študenti uveljavljajo znižanje šolnine za tekoče študijsko leto. Znižanje šolnine lahko uveljavljajo tisti, katerim je bilo v posameznem letniku priznanih vsaj 20 ECTS. Upravni odbor Alma Mater je sprejel sklep, da se šolnina zniža za 30%, če se študentu prizna od 20 ECTS - 30 ECTS v posameznem letniku oziroma se zniža za 50%, če se študentu prizna od 31 ECTS – 40 ECTS v posameznem letniku. Pri znižanju šolnine se upoštevajo le v celoti priznane študijske obveznosti. Prošnji za znižanje šolnine je treba priložiti kopijo odločbe. Prošnjo za znižanje šolnine lahko posredujejo najkasneje 8 dni po prejemu odločbe o priznavanju študijskih obveznosti, sicer se prošnji ne odobri. 

Komisija za študijske zadeve Alma Mater bo kandidatom/študentom priznala pridobljena znanja, usposobljenost ali zmožnosti, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetno specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, kjer se znanja pridobijo s formalnim učenjem in ovrednotijo z ustreznim potrdilom, vse na podlagi zakonsko določenih meril (določenih v Zakonu o visokem šolstvu, Ur.l.RS, št. 67/1993 s spremembami in Meril za prehode med študijskimi programi, Ur.l. RS, št. 95/2010 s spremembami).

Pri priznavanju ali nepriznavanju je osnovno merilo primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo na študijskem programu, na katerega se bo kandidat vpisal.

NEFORMALNO PRIZNAVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

Za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti lahko zaprosijo kandidati, ki želijo, da se jim neformalno pridobljeno znanje in spretnosti upoštevajo kot pogoj za vpis ali kot del obveznosti študijskega programa, v katerega so že vpisani. Kandidat mora predložiti vsa dokazila, potrebna za  vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj. Postopek vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti je lahko plačljiv na podlagi cenika, ki ga sprejme Upravni odbor Alma Mater.

Postopek priznavanja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti se prične na  zahtevo kandidata, ki v referat vloži pisno vlogo na obrazcu. Obvezna sestavina vloge je tudi seznam priloženih dokazil.Študenti programa FTH morajo obvezno priložiti še potrdilo o opravljenem fizioterapevtskem delu.

PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA NA ALMA MATER

Vsakdo, ki ima tujo listino o izobraževanju in želi nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, si mora pridobiti odločbo o priznanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji. Postopek priznavanja opravljenega izobraževanja v tujini se prične s prijavo eVŠ. Postopek vodi pooblaščena oseba na fakulteti/akademiji, kamor se je kandidat prijavi za študij.

Rok za izdajo odločbe je dva meseca od dneva prejema popolne vloge.

Za postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja na Alma Mater je ob vpisu potrebo predložiti naslednje dokumente:

  • kopijo certifikata o zaključeni srednješolski izobrazbi,
  • kopije spričeval najmanj zadnjih dveh letnikov srednje šole oziroma dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem,
  • sodno overjene prevode zaključnega certifikata in zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski, angleški ali nemški jezik,
  • kronološki opis izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine.