Arhivistika in dokumentologija

Alma Mater Europaea – ECM nudi edinstveni študijski program Arhivistika in dokumentologija, ki diplomante pripravi za vstop na visoko deficitarno poklicno pot na področju varovanja in poslovanja z dokumenti.

Po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A) bi morale imeti vse javnopravne osebe, nosilci javnih pooblastil in javnih služb zaposlen izobražen kader arhivistov, ki jih v Sloveniji primanjkuje vsaj 3000. Magistrski študijski program Arhivistika in dokumentologija na Alma Mater Euroapaea – ECM ponuja znanja, ki bodo diplomantom omogočala upravljanje in celovito obvladovanje dokumentov v najrazličnejših informacijskih sistemih. Magistrski študijski program ponuja raziskovalno osnovano in profesionalno naravnano izobraževanje, ki vključuje tako humanistične kot tudi tehnične dimenzije arhivskega dela. 

 • Predstavitvena knjižica ARH (PDF)

Predmetniki

ARHIVISTIKA IN DOKUMENTOLOGIJA - 1. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 1.letnik 60
Skupaj za celotni študij 120
1. semester
1 Teoretične osnove arhivske znanosti in arhivska etika 10
2 Osnove dokumentologije 10
3
Pravna država in ureditev pravnega varstva arhivskega in dokumentarnega gradiva
10
Skupaj 30
2. semester
4 Osnove organizacije informacij 10
5 E-arhivi in hramba digitalnega gradiva 10
6 Raziskovalne metode 10
Skupaj 30

ARHIVISTIKA IN DOKUMENTOLOGIJA - 2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 1.letnik 60
Skupaj za celotni študij 120
3. semester
7 Zgodovina arhivske dejavnosti 9
8 Izbirni predmet I. 7
9 Izbirni predmet II. 7
10 Projektna naloga 7
Skupaj 30
4. semester
11 Varstvo arhivskega in dokumentarnega gradiva 10
12 Magistrska naloga 20
Skupaj 30

Ostali predmeti

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1 Dostop do informacij, uporabniki informacijskih virov in storitev 7
2 Zgodovine Evrope novega veka 7
3 Informacijski marketing 7
4 Elementi kartografije 7
5 Izbrana poglavja s področja standardizacije na področju upravljanja z dokumenti 7
6 Razvoj in struktura institucij 7
7
Elementi konzerviranja in restavriranja arhivskega in dokumentarnega gradiva
7
8 Vrednotenje arhivskega in dokumentarnega gradiva 7
9 Kulturna zgodovina Slovencev 7
10
Varstvo arhivskega in dokumentarnega gradiva v izrednih razmerah
7
11 Izbrana poglavja iz arhivske teorije in prakse 7
Podiplomski študijski program druge stopnje Arhivistika in dokumentologija traja 2 leti (4 semestre) in obsega 120 ECTS kreditnih točk.
 
Posamezni predmeti so grupirani v tematska področja. Obvezni predmeti so razporejeni po štirih semestrih znotraj dveh letnikov podiplomskega programa v obsegu 79 ECTS kreditnih točk. Dopolnjujejo se z izbirnimi predmeti v obsegu 14 ECTS kreditnih točk, ki zagotavljajo lastno izbirnost študentov in so uvrščeni v tretji semester. Tretji semester se dopolnjuje tudi s projektno nalogo v obsegu 7 ECTS. V zadnjem, četrtem semestru je magistrsko delo v obsegu 20 ECTS, kar skupaj pomeni 120 ECTS. Izbirnih predmetov je 11 in vsi so vrednoteni s po 7 ECTS. Možno jih je izbirati iz nabora predlaganih izbirnih predmetov.
 
Študenti zaključijo študij tako, da opravijo:
-     8 obveznih predmetov (79 ECTS),
-     2 prosto izbirna predmeta (14 ECTS),
-     1 projektno nalogo (7 ECTS),
-     Magistrsko nalogo (20 ECTS).

Prednosti študija

Procesi arhivskega in dokumentološkega dela so vpeti v naraščajoče število podjetij kot sredstva za upravljanje s tveganji in stroški. Arhivistika in dokumentologija predstavlja obvladovanje pridobljenih znanj, ki so potrebna za poslovanje z dokumentacijo od njenih nastankov preko uporabnosti, vrednotenja, varovanja do dolgoročne hrambe. Prinaša ravnotežje v okolja, kjer nastaja največ dokumentacije, ter rešuje probleme v zvezi s poslovanjem z dokumentacijo v vseh svojih segmentih in ima lahko izjemno vrednost v racionalnosti in uporabnosti pri finančnih, strateških, razvojnih in drugih načrtih.

Na podlagi znanj in kompetenc pridobljenih med magistrskim študije arhivistike in dokumentologije na Alma Mater Euroapaea – ECM bodo diplomanti sposobni vzpostaviti in implementirati programe za upravljanje z arhivi, ki bo podjetju za relativno nizke stroške prinesla velike strateške koristi.

Vsa Alma Mater Euroapaea – ECM predavanja so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Zaposljivost

Magistrski študij Arhivistika in dokumentologija Alma Mater Euroapaea – ECM zagotavlja izobrazbeni profil s kompetencami za določena dela in naloge v okviru varovanja in poslovanja z dokumenti. Zaposljivost magistrov arhivistike in dokumentologije je tako možna pri vseh ustvarjalcih dokumentacije in pri vseh, ki zbrano dokumentacijo posreduje tretjim osebam ali jo hranijo kot kulturno pisno dediščino naroda to so arhivisti, bibliotekarji, informatiki, muzealci, galeristi predvsem pa varuhi zbirk dokumentarnega gradiva. 

Temeljne kompetence, ki jih pridobi študent ob zaključku študijskega programa:

 • sposobnost razumevanja poslovanja ustanove ali službe;
 • poznavanje in razumevanje zgodovine in razvoja arhivistike in dokumentalistike;
 • sposobnost za načrtovanje in upravljanje učinkovite arhivske in dokumentacijske službe;
 • poznavanje in razumevanje razvoja institucij in notranjih struktur ustvarjalcev;
 • sposobnost razumevanja arhivistike in dokumentologije ter njunega vpliva na delovanje sodobnih organizacij;
 • spoznavanje tradicionalnih oblik nastanka in poslovanja z dokumenti;
 • sposobnost analiziranja dokumentov;
 • razumevanje dokumenta kot nosilca informacij in njegov vpliv na kreiranje informacij;
 • usposobljenost za delo z različnimi skupinami uporabnikov;
 • sposobnost analize in reševanja konkretnih strokovnih problemov na področju arhivistike in dokumentalistike;
 • interdisciplinarna uporaba temeljnih znanj s področja arhivistike in dokumentologije;
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst razvoja strokovnih funkcij;
 • poznavanje in sposobnost načrtovanja in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov;
 • usposobljenost za vsa strokovna opravila za pridobivanje, hrambo in strokovno obdelavo gradiva in informacij;
 • usposobljenost za dolgoročno vzdrževanje, upravljanje, transformiranje in migriranje strojno zapisanih podatkov in dokumentov;
 • poznavanje možnosti in rešitev interdisciplinarnega pristopa pri reševanju vprašanj z dokumentacijo in njenimi metapodatki.
   
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
 • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: magister arhivistike in dokumentologije / magistrica arhivistike in dokumentologije
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Ljubljana
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude