Socialna gerontologija

Alma Mater Europaea – ECM nudi inovativen doktorski študijski program Socialna gerontologija, ki se posveča problematiki, s katero se srečujemo tako doma kot po svetu – starajoče se prebivalstvo.

Cilj podiplomskega doktorskega študija Socialna gerontologija na Alma Mater Euroapaea – ECM je zagotoviti doktorandom internacionalizacijo temeljnih gradnikov sodobne paradigme kreativne storitve, njene kakovosti pri skrbi za ostarele ter zagotovitev posredovanja tistih znanj in spretnosti v raziskovanju, ki jim bodo zagotavljali širok naboj kompetenc potrebnih za obvladovanje procesov raziskovanja skrbi za starostnike. Paradigmatski premik zahteva spremembe sistema vrednot in obnašanja, torej spremembe organizacijske kulture. Brez kritičnega odnosa do preteklih in tudi aktualnih teorij in pristopov k delu z ostarelimi, težko pričakujemo spremembo stanja. Visoka deficitarnost poklica, njegova komplementarnost in orientiranost v znanstveno raziskovalno in aplikativno delo, so kompetenčne prednosti programa. Predmetniki

Predmetniki 2024/25

SOCIALNA GERONTOLOGIJA - 1. LETNIK

  Predmetnik ECTS
Skupaj 1. letnik 60
Skupaj za celoten študij 180
Obvezni predmeti
1 Socialna gerontologija 15
2 Metode raziskovanja 15
3 Strategije in management pri reševanju gerontoloških izzivov 15
4 Doktorski seminar: pisanje znanstvenih besedil 10
5 Individualno raziskovalno delo 1 (oddaja D1 obrazca na KZRD) 10

SOCIALNA GERONTOLOGIJA - 2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 2. letnik 60
Skupaj za celoten študij 180
Obvezni predmeti
6 Seminar za izdelavo in pripravo doktorske disertacije 15
7 Individualno raziskovalno delo 2
(Oddaja dispozicije doktorske disertacije na KZRD, potrjeno s strani mentorja)
15
8 Individualno raziskovalno delo 3
(Potrjena dispozicija doktorske disertacije na Senatu Alma Mater)
5
IZBIRNI PREDMETI (ŠTUDENT IZBERE PREDMETE V VREDNOSTI 25 ECTS)
1 Vodeno projektno raziskovalno delo 20
2 Socialna infrastruktura v demografskih in gerontoloških perspektivah 10
3 Sociologija staranja 10
4 Sociološki vidiki okoljske gerontologije 10
5 Filozofija in etika starosti 10
6 Kvaliteta življenja v starosti 10
7 Socialni menedžment oskrbe starejših 10
8 Metode kvalitativnega raziskovanja 10
9 Sodobni pristopi k demenci in alzheimerjevi bolezni 10
10 Kognitivno staranje 10
11 Ekonomski vidiki oskrbe starejših 10
12 Menedžment socialnih podjetij in neprofitnega sektorja 10
13 Vedenjski vidiki staranja 10
14 Urbana in arhitektonska integracija starejših 10

SOCIALNA GERONTOLOGIJA - 3. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 3. letnik 60
Skupaj za celoten študij 180
DOKTORSKA DISERTACIJA - MENTORIRANJE
9 Individualno raziskovalno delo 4
(Potrditev objave znanstvenega članka na KZRD)
10
10 Priprava in izdelava doktorske disertacije 40
11 Zagovor doktorske disertacije 10

SPREMEMBE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Doktorski študijski program je bil prenovljen s študijskim letom 2024/25. Spremembe veljajo za študente, ki se bodo vpisali s študijskim letom 2024/25 v prvi letnik doktorskega programa Socialna gerontologija. Študenti, ki so bili vpisani v program z letom 2023/24 in prej, bodo lahko zaključili študijski program po starem predmetniku do vključno z letom 2025/26. Po tem datumu morajo študenti oddati vlogo na Komisijo za študijske zadeve, kjer se bo za vsakega pregledalo, katere obveznosti mora opraviti dodatno po novem študijskem programu.

Opis sprememb za 1. letnik

V 1. letniku se vsebine obveznih predmetov Modeliranje vodenja različnosti in raziskovanja kompetenc ter  Družbena konstrukcija staranja združi v predmet Socialna gerontologija, ki ima namesto 10 ECTS sedaj 15 ECTS. Doda se predmet Strategije in management pri reševanju gerontoloških izzivov (15 ECTS) ter Individualno raziskovalno delo 1 (5 ECTS). Predmet Metode raziskovanja obsega 15 ECTS (in ne več 10 ECTS).

Opis sprememb za 2. letnik

V 2. letnik se je uvedlo dva nova predmeta Individualno raziskovalno delo 2 - IRD 2 in Individualno raziskovalno delo 3 - IRD 3. Obvezni predmeti drugega letnika Gerontološke in antropološke analize in interpretacije, Starejši, družina in socialna mreža ter Strategije razvoja gerontološke problematike se več ne izvajajo oziroma so vsebine vključene v predmeta Socialna gerontologija in Strategije in management pri reševanju gerontoloških izzivov v prvem letniku. Predmet Seminar za izdelavo in pripravo doktorske disertacije - SIPDD se v okviru prenove izvaja v 2. letniku (v 2023/24 se je izvajal v 3. Letniku). Predmet zadrži obstoječo vsebino in vrednost ECTS. Izbirnost se zniža iz 30 ECTS na 25 ECTS.

Opis sprememb za 3. letnik

V tretjem letniku se dodata dva nova predmeta: Zagovor doktorske disertacije (10 ECTS) ter Individualno raziskovalno delo 4 (10 ECTS). Priprava in izdelava doktorske disertacije se ovrednoti s 40 ECTS (predhodno 45 ECTS). Predmet Seminar za izdelavo in pripravo doktorske disertacije - SIPDD se v okviru prenove izvaja v 2. letniku (v 2023/24 se je izvajal v 3. Letniku).

Izbirni predmeti

Akreditirani so novi izbirni predmeti, ki se pričnejo izvajati v študijskem letu 2024/25:

 • Socialna infrastruktura v demografskih in gerontoloških perspektivah

 • Sociološki vidiki okoljske gerontologije

 • Metode kvalitativnega raziskovanja

 • Sodobni pristopi k demenci in alzheimerjevi bolezni

 • Kognitivno staranje

 • Vedenjski vidiki staranja

Z letom 2024/25 se več ne izvajajo naslednji izbirni predmeti:

 • Demografske in gerontološke perspektive

 • Gerontološki procesi in spol

 • Kreativne oblike timskega delovanja

 • Zdravstveni vidiki staranja

 • Medikalizacija staranja

 • Krizni menedžment v SG

 • Prostovoljstvo za sožitje med generacijami

 • Oblike pomoči v paliativi

 • Pisanje znanstvenih besedil

 • Organizacija prostega časa


STARI PREDMETNIK

SOCIALNA GERONTOLOGIJA - 1. LETNIK

  Predmetnik ECTS
Skupaj 1. letnik 60
Skupaj za celoten študij 180
Obvezni predmeti
1 Socialna gerontologija 10
2 Metode raziskovanja 10
3 Družbena konstrukcija staranja 10
4 Modeliranje vodenja različnosti in raziskovanja kompetenc 10
5 Vpliv sprememb na organizacijo v SG 10
6 Doktorski seminar: pisanje znanstvenih besedil 10

SOCIALNA GERONTOLOGIJA - 2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 2. letnik 60
Skupaj za celoten študij 180
Obvezni predmeti
7 Gerontološke in antropološke analize in interpretacije 10
8 Starejši, družina in socialna mreža 10
9 Strategije razvoja gerontološke problematike 10
Izbirni predmeti (študent izbere 3)
1 Integrirana dolgotrajna oskrba 10
2 Sociologija staranja 10
3 Gerontološki procesi in spol 10
4 Filozofija in etika v starosti 10
5 Kvaliteta življenja v starosti 10
6 Management socialnih podjetji in neprofitnega sektorja 10
7 Kreativne oblike timskega delovanja 10
8 Zdravstveni vidiki staranja 10
9 Nove paradigme prostega časa v starosti / Filozofija prostega časa 10
10 Ekonomski vidiki oskrbe starejših 10
11 Socialna infrastruktura v demografskih in gerontoloških perspektivah 10
12 Socialni management oskrbe starostnikov 10
13 Urbana in arhitektonska integracija starejših 10
14 Prostovoljstvo za sožitje med generacijami 10
15 Oblike pomoči v paliativi 10
16 Sociološki vidiki okoljske gerontologije 10
17 Organizacija prostega časa v starosti 10
18 Vodeno projektno raziskovalno delo 20

SOCIALNA GERONTOLOGIJA - 3. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 3. letnik 60
Skupaj za celoten študij 180
DOKTORSKA DISERTACIJA - MENTORIRANJE
10 Seminar za izdelavo in pripravo doktorske disertacije 15
11 Priprava in izdelava doktorske disertacije 45

 

Prednosti študija

Alma Mater Europaea želi z ustvarjalnim pristopom izzvati in nadgraditi inovativne potenciale doktorandov. Predavali bodo uveljavljeni znanstveniki, usmerjeni v razvojno – raziskovalno in aplikativno delo. Imperativ doktorskega študija je opolnomočenje doktoranda pri njegovem oblikovanju kompetenc.

Program tretje (doktorske) stopnje Socialne gerontologije je zasnovan izrazito interdisciplinarno, saj bodo doktorandi pridobili znanje s področja gerontoloških, socialnih in organizacijskih ved, poslovnih in družboslovnih ved, kreativnosti in komunikologije, s področja storitev in trajnostnega razvoja, s področja organizacijskih teorij in managementa, raziskovanja ter sistemov in tehnologij oblikovanja storitev s področja znanj o kulturnem in naravnem okolju ter s področja znanj kakovosti storitve. Program zagotavlja spoznavanje kompleksnega področja socialno gerontoloških študij in hkrati omogoča posamezniku, da se specializira na enem izmed področij skrbi za starostnike (vrste institucij in drugih ciljnih skupin in subjektov s področja dela in skrbi za starostnike).

Vsa Alma Mater Euroapaea – ECM predavanja so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Štipendije in partnerstva

Zaposljivost

Doktorat iz Socialne gerontologije je odlična vstopnica v širok spekter poklicev tako doma kot v tujini

1) Vodilni položaji v naslednjih ustanovah:

 • domovih za starejše občane
 • zdravstvenih domovih
 • zdraviliščih
 • centrih za rehabilitacijo invalidov
 • centrih za socialno delo

 

2) Raziskovalci ali vodje na znanstveno-raziskovalnih in visokošolskih institucijah.

3) Visokošolski učitelji.

 

 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
 • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: doktor socialne gerontologije / doktorica socialne gerontologije
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Ljubljana
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja