Humanistični študiji

Študijski program je zasnovan na temeljnih vidikih filozofskih, religijskih, zgodovinskih, antropoloških ter umetniških disciplin, ki omogočajo razumevanje sveta, v katerem živimo. Študijsko popotovanje se prične z uvajanjem v temelje filozofije v Grčiji s posebnim poudarkom na etiki, umetnosti, književnosti, logiki in hermenevtiki. V nadaljevanju študija se vsebine poglabljajo in nadgrajujejo z raziskovalnimi seminarji, izbirnimi predmeti ter z uporabnimi vidiki sodobnih humanističnih ved, kot so okoljska etika, nove tehnologije, nove rabe energij ter sodobne teme iz teologije, politične ekonomije ter filozofije.

Zakaj izbrati humanistične študije?

Na posebej pozoren način se študijski program posveča razumevanju in vrednotenju humanističnih fenomenov, ki omogočajo strokoven in ozaveščeno etičen način soočanja z izzivi dehumanizacije posameznikov ali družbenih skupin. Razlike med spoloma? Razlike med kulturami? Razlike med religijami? V prepoznavanju različnosti se učimo strpnosti in obravnavamo temeljne dileme humanizma sodobnega časa.

Študij humanistike je za vas prava izbira, če:

 • so temeljne človeške vrednote vir vašega navdiha;
 • so filozofija, psihologija, sociologija in umetnost tiste besede, ki v vas prebudijo željo po raziskovanju;
 • se sprašujete, kaj sta sreča in blagostanje, kakšen je svet, v katerem živimo, kako se soočamo s svetovnimi izzivi, kot so trpljenje, migracije, lakota;
 • vas zanima, kako lahko spremenite svet in se spogledujete z alternativnimi viri energije, s podjetništvom, z družbenim učinkom, spremembo izobraževalnega sistema;
 • si želite samorazvoja in vpogleda v lastno bivanjsko vpetost;
 • vas navdihuje raziskovanje življenja, sveta in družbe.

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program prve bolonjske stopnje se lahko vpiše:

 • kdor je opravil splošno maturo;

 • kdor je uspešno opravil poklicno maturo in dodatni izpit enega od maturitetnih predmetov (angleščina, ekonomija, filozofija, francoščina, geografija, glasba, grščina, italijanščina, italijanščina kot drugi jezik, latinščina, likovna teorija, madžarščina kot drugi jezik, nemščina, psihologija, ruščina, slovenščina kot drugi jezik, sociologija, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališče, umetnostna zgodovina, zgodovina;

 • kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli 4‐letni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, splošni maturi 60 % točk,

 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

Pogoji za napredovanje po programu

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 40 ECTS.

Za prehod iz drugega letnika v tretji mora opraviti obveznosti  v obsegu 100 ECTS.

Predmeti, ki so obvezni pogoj za napredovanje po programu so:

1. letnik:

·Humanistični kolokvij 1: antika in srednji vek; (1338)
· Uvod v etiko; (1339)
· Logika in analitična filozofija; (1340)

2. letnik:

· Humanistični kolokvij 2: novoveška filozofija; (1348)
· Raziskovalni praktikum: izbrane teme iz zgodovine humanizma in umetnosti; (1354)

3. letnik:

· Sodobna kritična filozofija; (1355)
· Aplikativna filozofija. (1359)


* Študij na daljavo se izvaja kot kombiniran način študija, ki se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih e-gradiv. Je organizirana oblika prenosa znanja študentom na oddaljeni lokaciji ali znotraj zavoda s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Vključuje uporabo elektronskih učnih okolij, ki omogočajo uporabo elektronskih učnih gradiv, izvajanje določenih aktivnosti povezanih s samostojnim delom in sinhrono ter asinhrono komunikacijo med udeleženci izobraževalnega procesa.
Ta oblika je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo, družino, interesne dejavnosti in študij. Študirajo doma, individualno ali v timu, sami določajo čas in ritem učenja. Pri študiju študente usmerja tutor. E-študenti bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno podporo. Študij na daljavo se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.

Predmetniki

1. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 1.letnik 60
1. semester
1 Humanistični kolokvij 1: antika in srednji vek 6
2 Uvod v etiko 6
3 Logika in analitična filozofija 6
4 Uvod v historično mišljenje s hermenevtiko 6
5 Izbirni predmet 6
2. semester
6 Estetika in sodobnost 6
7 Uvod v psihologijo s psihoterapijo 6
8 Politična kultura 6
9 Zgodovina religij; judovstvo, krščanstvo in islam 6
10 Izbirni predmet 6

2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 2.letnik 60
3. semester
11 Humanistični kolokvij 2: novoveška filozofija 6
12 Religijska znanost in medreligijski dialog 6
13 Svetovne kulture in medkulturnost: Azija, Afrika, Latinska Amerika  6
14 Klasiki svetovne književnosti 6
15 Izbirni predmet 6
4. semester
16 Situirana znanja: feminizem, tehnologija, rasa 6
17 Ameriški pragmatizem in politična filozofija 6
18 Dimenzije trajnosti 6
19 Raziskovalni praktikum: izbrane teme iz zgodovine humanizma in umetnosti 6
20 Izbirni predmet 6

3. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 3.letnik 60
Skupaj za celotni študij 180
5. semester
21 Sodobna kritična filozofija 6
22 Filozofija prava in človekove pravice 6
23 Filozofija vzgoje in demokracije 6
24 Globalizacija, neenakosti in modeli globalne etike 6
25 Izbirni predmet 6
6. semester
26 Aplikativna filozofija 5
27 Sodobna kritična teologija 5
28 Filozofija vizualne kulture 5
29 Izbirni predmet 6
30 Zaključna naloga 9

IZBIRNI PREDMETI

  Predmet ECTS
1 Zgodovina Evrope novega veka 6
2 Kulturna zgodovina Slovencev 6
3 Uvod v antropologijo antičnih svetov 6
4 Feministična teorija 6
5 Medijski študiji 6
6 Filozofija in literatura 6
7 Zgodovina feminizma 6

 

Prednosti študija

Individualen pristop

Študij poteka v majhnih skupinah z neposrednim pretokom znanja od predavatelja do študenta, predavatelji pa so slehernemu študentu dnevno dosegljivi. Študentom je omogočeno spoznavanje vrhunskih strokovnjakov na konferencah in študijskih izmenjavah, možnost udeležbe na strokovnih srečanjih in kvalitetno izobraževanje, ki prepoznava temeljne dileme in izzive sodobnega sveta.

Vsa predavanja Alma Mater Europaea – ECM so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.          

Štipendije in partnerstva

Zaposljivost

Diplomanti humanističnih študij se zaposlijo v:

 • nevladnih organizacijah ter društvih doma in v tujini,
 • javnem sektorju (ministrstva, šole, svetovalna telesa, vlada),
 • političnih strankah, mednarodnih političnih organizacijah ter diplomaciji,
 • širšem področju kulture,
 • svetovalni dejavnosti na področju humanizma in kulture,
 • izobraževanju, založništvu, dejavnostih medijev, turizmu, pri trženju in raziskovanju tržišča,
 • ustanovah s področja varovanja okolja,
 • oglaševalskih agencijah.
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
 • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: diplomant humanistike / diplomantka humanistike
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Ljubljana, na daljavo*
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja