Management poslovnih sistemov

Namen magistrskega študija v programu Management poslovnih sistemov je razviti razumevanje pomena organizacijske izvedljivosti in trajnostne rasti znotraj konteksta vedno hitreje globaliziranega in vedno kompleksnejšega poslovnega okolja.

Zakaj izbrati študij managementa poslovnih sistemov?

Študenti magistrskega študija managementa poslovnih sistemov bodo razvili afiniteto do vodstvenih sposobnosti, ki so potrebne za vzpostavitev in ohranjanje uspešnih poslovnih procesov. V okviru magistrskega študija usposabljamo strokovnjake za vodstveni kader v gospodarskih ali negospodarskih sistemih za obvladovanje tveganj, ki jih sprožajo kompleksni sodobni poslovni procesi. Študij je osredotočen na reševanje konkretnih problemov, zato se vsaka teorija aplicira v praksi.

Študent bo usposobljen:

 • za samostojno reševanje najzahtevnejših in nerutinskih strokovnih problemov, ki zahtevajo poglobljen in analitičen pristop pri opredelitvi problemov in iskanju optimalnih rešitev;
 • za opravljanje najzahtevnejših strokovnih, raziskovalno - analitičnih in vodstvenih del v poslovni praksi;
 • za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo sodobnih interdisciplinarnih znanstvenoraziskovalnih metod in reševanje problemov v novih, netipičnih situacijah ter spremenjenih okoliščinah;
 • za prevzemanje odgovornosti pri vodenju najzahtevnejših poslov in projektov;
 • za ustvarjanje učinkovitih delovnih timov pri reševanju najzahtevnejših strokovnih problemov v kontekstu odgovornega, zakonitega in etično korektnega ravnanja.

Študij vsebuje tudi praktično usposabljanje, ki ga zagotovi Alma Mater Euroapaea – ECM.* Študij na daljavo se izvaja kot kombiniran način študija, ki se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih e-gradiv. Je organizirana oblika prenosa znanja študentom na oddaljeni lokaciji ali znotraj zavoda s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Vključuje uporabo elektronskih učnih okolij, ki omogočajo uporabo elektronskih učnih gradiv, izvajanje določenih aktivnosti povezanih s samostojnim delom in sinhrono ter asinhrono komunikacijo med udeleženci izobraževalnega procesa.
Ta oblika je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo, družino, interesne dejavnosti in študij. Študirajo doma, individualno ali v timu, sami določajo čas in ritem učenja. Pri študiju študente usmerja tutor. E-študenti bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno podporo. Študij na daljavo se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.

Predmetniki

Management poslovnih sistemov - 1. LETNIK

  Predmetnik ECTS
Skupaj za 1. letnik 60
1. semester
1 Raziskovanje, raziskovalne metode in sistemski pristop 10
2 Podjetništvo in vodenje v praksi 10
3 Management človeških virov 10
Skupaj 30
2. semester
4 Projektni management 10
5 Finančno pravo 10
6 Inovacijski management 10
Skupaj 30

Management poslovnih sistemov - 2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 2. letnik 60
Skupaj za celoten študij 120
3. semester
7 Izbirni predmet I* 10
8 Izbirni predmet II* 10
9 Izbirni predmet III* 10
Skupaj 30
4. semester
10 Magistrska naloga 30
Skupaj 30

IZBIRNI PREDMETI

Na magistrskem študijskem programu Management poslovnih sistemov študent poleg obveznih predmetov in magistrske naloge lahko izbira med opravljanjem še naslednjih izbirne predmetov (študent mora izbrati tri predmete):

Modul Družinsko podjetništvo

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1 Prenos družinskega podjetništva ter poslovna razmerja 10
2 Kultura družinskega podjetja 10
5 Strategija in razvoj družinskega podjetja 10

Ostali predmeti

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1 Management informacijske dejavnosti 10
2 Umetna inteligenca 10
3 Poslovna inteligenca 10
4 Priprava poslovnega načrta 10
5 Vodenje ustvarjalnega procesa 10
6 Management znanja 10
7 Mednarodne podjetniške finance 10
11 Podjetniško računovodstvo 10
12 Osebne finance 10
13 Poslovno komuniciranje 10
14 Management storitev 10
15 Management oskrbovalne verige 10
16 Digitalizacija in projektni management 10
17 Digitalni marketing 10
18 Delovno in finančno pravo ter poslovna razmerja 10

* študent izbere izbirni predmet izmed ponujenih izbirnih predmetov v okviru programa Management poslovnih sistemov ali iz nabora drugih izbirnih predmetov programov AMEU.

Prednosti študija

Priprava za delo na najzahtevnejših poslovnih pozicijah

Magistrski program študentom omogoči pridobitev znanj, motivacije, zmožnosti in spretnosti, ki zagotavljajo pripravo za kariero v praktičnem poslovnem svetu na najzahtevnejših strokovnih, raziskovalno - analitičnih in poslovodnih pozicijah v različnih segmentih gospodarstva in negospodarstva. Študij slušateljem prinese motivacijo za vseživljenjsko izobraževanje in osebni razvoj, krepitev vrednot in zavesti o prispevanju k razvoju družbe. Diplomanti magistrskega študijskega programa Management poslovnih sistemov bodo celovito usposobljeni za preprečevanje in reševanje problemov, ki zadevajo snovanje, gradnjo in uvajanje sodobnih organizacijskih in managemenstkih rešitev v temeljnem, informacijskem in upravljalnem procesu sistemov.

Vsa Alma Mater Euroapaea – ECM predavanja so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Štipendije in partnerstva

Zaposljivost

Na podlagi vseh pri študiju pridobljenih znanj in kompetenc bodo lahko diplomanti svoje zaposlitvene možnosti in strokovno kariero udejanjali predvsem na naslednjih področjih:

 • kot vodstveni kader v podjetjih različnih velikosti, v gospodarskih,  negospodarskih sistemih,
 • kot vodje oddelkov v podjetjih in državnih ustanovah,
 • na zahtevnih strokovnih svetovalskih pozicijah uprav v gospodarskih družbah,
 • kot podjetniki v lastnih podjetjih.
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
 • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: magister poslovnih operacij (MAG) / magistra poslovnih operacij (MAG)
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, na daljavo*
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja