Zdravstvena nega

Dodiplomski študijski program Zdravstvena nega na Alma Mater Europaea – ECM da bodočim zdravstvenim delavcem poglobljeno znanje tako na področju zdravstvene nege kot tudi s področij naravoslovnih in družboslovnih ved. Oboje pa je bistvenega pomena pri izobraževanju profesionalnega in strokovnega zdravstvenega osebja.

Zakaj izbrati študij zdravstvene nege?

Diplomirane medicinske sestre in zdravstveniki tvorijo pomemben del zdravstvene oskrbe vsakega pacienta. Pogosto nega pacienta vključuje veliko več kot le formalno pomoč, zdravstveni delavci se na delovnem mestu razdajajo in pacientom nudijo tudi čustveno podporo.

Prav zato se na Alma Mater Europaea – ECM posebej potrudimo, da študentom poleg vrhunske izobrazbe nudimo okolje, ki jih bodri in jim daje priložnost udejstvovanja v različnih disciplinah. Študij zdravstvene nege bodočim diplomantom da tako teoretično kot tudi praktično znanje. Diplomanti pa se lahko odločijo tudi za nadgradnjo v obliki podiplomskega študija zdravstvene vede.

Vse hitrejši razvoj področja zdravstvene nege ter reguliranost poklica za Slovenijo pomeni uskladitev dosedanjih študijskih programov zdravstvene nege, za zaposlene v stroki pa nujno prekvalifikacijo in dokvalifikacijo. Številne študije, izvedene v Evropi in tudi v Sloveniji, jasno kažejo izrazito deficitarnost poklica diplomirane medicinske sestre - vedno večjo potrebo po zaposlovanju diplomiranih medicinskih sester in s tem tudi po njihovem izobraževanju.

Predmetniki

1. LETNIK

    Predmet ECTS
  Skupaj 60
  Skupaj za študijski program 180
  1 Zdravstvena nega in raziskovanje 33
  2 Etika in filozofija v zdravstveni negi 3
  3 Metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja 3
  4 Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo 3
  5 Anatomija, fiziologija, patologija 3
  6 Mikrobiologija s parazitologijo 3
  7 Diagnostično terapevtski program 3
  8 Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi 3
  9 Javno zdravje 3
  10 Izbirni predmet 3

2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj 60
Skupaj za študijski program 180
11 Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo 9
12 Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom 15
13 Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino 18
14 Organizacija zdravstvene nege in management 3
15 Sociologija zdravja in bolezni 3
16 Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu 3
17 Izbirni predmet 3
18 Izbirni predmet 3
19 Izbirni predmet 3

3. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj 60
Skupaj za študijski program 180
20 Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo 18
21 Zdravstvena nega v odnosu do mentalnega zdravja s psihiatrijo 9
22 Zdravstvena nega v patronažnem varstvu 9
24 Supervizija v zdravstveni negi 3
24 Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah 6
25 Zdravstvena in socialna zakonodaja 3
26 Izbirni predmet 3
27 Izbirni predmet 3
28 Diplomsko delo 6

Ostali predmeti

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1 Izbrana poglavja iz  poklicne etike 3
2 Komunikacija in medsebojni odnosi v zdravstveni negi in zdravstvu 3
3 Obvladovanje bolnišničnih okužb 3
4 Management človeških virov 3
5 Izbrana poglavja iz supervizije 3
6 Kakovost v zdravstveni negi 3
7 Izbrana poglavja iz zdravstvene nege starostnika 3
8 Zdravstvena nega v intenzivni enoti 3
9 Kulturne kompetence v zdravstveni in socialni oskrbi 3
10 Zdravstvena nega bolnika s kronično rano 3
11 Tveganja na področju zdravstva in zdravstvene nege 3
12 Perioperativna zdravstvena nega 3

IZBIRNOST PREDMETOV

Izbirni predmeti v študijskih programih omogočajo študentom, da sooblikujejo svoj študij ter se tako že v času študija usmerijo v določeno strokovno področje oziroma razširijo svoja znanja na področja izven stroke. Študijski programi vsebujejo dve »vrsti« izbirnih predmetov – notranje izbirne in zunanje izbirne.

Notranji izbirni predmeti so predmeti, ki po vsebini sodijo v ožje ali širše strokovno področje študijskega programa. Določeni so s študijskim programom v obliki izbirnih predmetov.

Zunanje izbirne predmete lahko študent izbira v okviru drugih akreditiranih študijskih programov slovenskih in tujih univerz, lahko pa tudi iz nabora notranjih izbirnih predmetov študijskega programa. Omejitve pri izboru zunanjih izbirnih predmetov so odvisne od zahtev študijskega programa. Študent lahko kot zunanji izbirni predmet izbere tudi notranji izbirni predmet študijskega programa.

V kolikor želi študent opraviti določen predmet v okviru drugih akreditiranih študijskih programov slovenskih in tujih univerz ali samostojnih visokošolskih programov, zaprosi referat ESM, ki preveri:

1. ali se predmet po učni vsebini ujema v vsaj 80% z študijskim programom ter

2. ali druga univerza ali samostojni visokošolski zavod s tem soglaša.

Študijski programi se razlikujejo po številu izbirnih predmetov, saj je vsako študijsko področje v tem pogledu specifično. Prav zato mora študent dobro poznati študijski program, v katerega je vpisan, še zlasti omejitve pri zunanjih izbirnih predmetih, kar smo podrobneje predstavili v nadaljevanju.

Študent lahko v okviru notranje in zunanje izbirnosti opravi do 15% ECTS.

Prednosti študija

Razvoj praktičnih veščin

S pridobivanjem teoretičnega znanja in praktičnih veščin bodoče diplomirane medicinske sestre in zdravstveniki razvijejo kritične, analitične in reflektivne veščine, ki jim omogočajo zagotavljanje vrhunske zdravstvene oskrbe. Skozi izobraževanje pridobivajo veščine, s katerimi lahko znatno pripomorejo k izboljšanju pacientovega zdravljenja.

Sposobnost dela v ekipi

Zdravljenje je proces, ki vključuje številne zdravstvene delavce, za uspeh pa je pogosto ključno sinhrono delovanje vseh. Študij na Alma Mater Europaea – ECM zato diplomante pripravi na sodelovanje z drugimi zdravstvenimi delavci z najrazličnejših področij zdravstvene nege. Študijski program Zdravstvena nega zagotovi trdne temelje v zdravstveni negi posameznikov, družin in skupnosti ter ljudi vseh starosti v različnih družbenih okoljih.

Vsa predavanja Alma Mater Europaea – ECM so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.   

Štipendije in partnerstva

Zaposljivost

Potrebe po diplomantih Alma Mater Euroapaea – ECM so že nekaj let zelo velike. Možnosti zaposlovanja so številne in raznolike, saj se diplomanti lahko zaposlujejo v:

 • bolnišnicah,
 • zdravstvenih domovih,
 • dispanzerjih, posvetovalnicah,
 • splošnih in specialističnih ambulantah,
 • patronažnem varstvu,
 • zavodih za zdravstveno varstvo,
 • zdraviliščih,
 • domovih za starejše občane,
 • zavodih za rehabilitacijo invalidov,
 • šolah in vrtcih,
 • reševalnih službah,
 • humanitarnih organizacijah in
 • zasebnih zdravstvenih praksah.
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
 • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Murska Sobota
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja