Raziskovalno delo

Cilj Alma Mater Europaea - ECM na področju znanstveno raziskovalnega dela je postati prvovrsten center odličnosti. Znanstveno raziskovalno delo na Alma Mater Europaea - ECM se odvija v raziskovalnih skupinah s posebnimi raziskovalnimi projekti.

Alma Mater Europaea -ECM ( v nadaljevanju AMEU-ECM) izkazuje kakovostno znanstveno, strokovno in raziskovalno dejavnost in z njo povezane pomembne dosežke na različnih področjih in disciplinah. Osrednji namen načrta znanstveno raziskovalne dejavnosti na AMEU-ECM je pristop k aktivnejšemu delu in realizaciji na področju znanstveno raziskovalnega dela na AMEU-ECM, povezanega z izobraževalnim programom ter prenosom znanj. Cilji znanstveno raziskovalne dejavnosti na AMEU-ECM so:

  • spodbujati vse visokošolske učitelje in sodelavce k aktivnejšemu znanstveno raziskovalnemu delu, vključevanju študentov v raziskovalno delo, prenosu znanja in izmenjav dobrih praks doma in v svetu z gospodarstvom ter javnimi službami,

  • oblikovanje aktivnih raziskovalnih skupin in njihovo vodenje na vsebinskih področjih študijskih programov AMEU-ECM,

  • načrtovanje in priprava prijav na aktualne razpise domačih in tujih znanstveno raziskovalnih in raziskovalno-razvojnih projektov,

  • izvajanje raziskovalnih projektov in programov na AMEU-ECM ter v partnerstvu z akademskimi in gospodarskimi institucijami ter javnimi službami,

  • diseminacija (razširjanje/posredovanje) dobljenih izsledkov na področju izvedbe študijskih programov, strok in znanstveno raziskovalnega dela vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev na AMEU širši javnosti in stroki.

Alma Mater ima aktivno mrežo mednarodnega sodelovanja z več kot 100 akademskimi institucijami in preko 140 partnerskimi institucijami iz gospodarstva in javnih zavodov s področja zdravstva in sociale, kjer študenti opravljajo prakso pod strokovnim mentorstvom strokovnjakov iz prakse, kar vse predstavlja neizčrpen potencial za znanstveno raziskovalno delo. Evropska akademija znanosti in umetnosti v Salzburgu, ki ima preko 1600 članov akademikov in med njimi 32 dobitnikov Nobelove nagrade, je dala AMEU-ECM akademski in institucionalni patronat z vključitvijo AMEU – ECM v Alma Mater Europaea of the European Academy of Sciences and Arts. S tem je omogočeno znanstvenikom AMEU-ECM vključiti se v najširše znanstveno raziskovalno sodelovanje.

Raziskovalno delo na AMEU-ECM vodi Koordinator za znanstveno in raziskovalno delo skupaj s Komisijo za znanstveno in raziskovalno delo. Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na koordinatorja za znanstveno in raziskovalno delo: matej.mertik@almamater.si, ali projektno pisarno AMEU-ECM: petra.bk@almamater.si ali anja.inkret@almamater.si.

Predloga za IDEJNI OSNUTEK PROJEKTA