Socialna gerontologija

Vsebine, ki jih nudi študij socialne gerontologije, kažejo, da pri odnosu družbe do starejših ne gre za kozmetične spremembe, ampak da smo na pragu četrte industrijske revolucije. Ta bo temeljito vplivala na organizacijo družbe, način življenja, način razumevanja družbenih odnosov in razumevanje temeljnih bivanjskih kategorij starejšega prebivalstva. Zaznati je spremenjen odnos starejših do svobode in lastnine, zdravega načina življenja, skrbi za zdravo življenjsko okolje v luči trajnostnega razvoja idr. Socialni gerontologi to razumemo kot posledico sprememb v energiji, energetskih tokovih in novonastalih klimatskih razmerah, ki že ogrožajo obstoječe kompleksne sisteme.

Zakaj izbrati študij socialne gerontologije?

Študij socialne gerontologije opozarja, da je zdrav način življenja in zdrav odnos do (lastnega in drugega) telesa ter staranja postal izredno pomemben. Socialni gerontologi tako vzpostavljamo pomembno povezavo s starejšimi, ki so vse manj pripravljeni igrati vlogo (le) pasivnih opazovalcev. Želijo namreč sodelovati pri zdravljenju svojih bolezni, poškodb, invalidnosti in tudi v procesu odločanja o načinih in metodah zdravljenja, nege in obravnave.


* Študij na daljavo se izvaja kot kombiniran način študija, ki se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih e-gradiv. Je organizirana oblika prenosa znanja študentom na oddaljeni lokaciji ali znotraj zavoda s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Vključuje uporabo elektronskih učnih okolij, ki omogočajo uporabo elektronskih učnih gradiv, izvajanje določenih aktivnosti povezanih s samostojnim delom in sinhrono ter asinhrono komunikacijo med udeleženci izobraževalnega procesa.
Ta oblika je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo, družino, interesne dejavnosti in študij. Študirajo doma, individualno ali v timu, sami določajo čas in ritem učenja. Pri študiju študente usmerja tutor. E-študenti bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno podporo. Študij na daljavo se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.

Predmetniki

PREDMETNIKI

  Predmet ECTS
Skupaj prvi letnik 60
Skupaj celotni študij 120
1. LETNIK
1 Uporabna metodologija v socialni gerontologiji A 10
2

Starejši in družba
ali
Sociološki vidiki staranja

C 10
3 Organizacijski sistemi gerontološkega mreženja in mednarodne primerjave B 10
4 Organizacija - kakovost in odličnost A 10
5 Starejši in miselni procesi v starosti
ali
Psihologija zdravja starejših
C 10
6 Seminar za pripravo magistrske teze (pisanje znanstvenih besedil) B 10
 
Tipi predmetov:
A: obvezni teoretični in metodološki predmet
B: profesionalno usmeritveni predmeti
C: notranje izbirni predmet, ki ga študent/ka izbere iz seznama izbrinih predmetov programa Socialna gerontologija
D: zunanje izbirni predmet, ki ga študent/ka izbere iz seznama izbirnih predmetov programov AMEU.
 

OBVEZNI IN IZBIRNI PREDMETI

  Predmet (študent zbere 30 ECTS) ECTS
Skupaj drugi letnik 60
Skupaj celotni študij 120
2. LETNIK
1 Komunikacija in svetovanje v socialni gerontologiji C 10
2 Ekonomika zdravja in medicinske pomoči C 10
3 Ekonomski vidiki varne starosti C 10
4 Socialna politika starejše populacije  C 10
5 Gerontologija kot polje raziskovanja C 10
6 Vedenjski aspekti starosti C 10
7 Dolgotrajna oskrba C 10
8 Kreativne oblike timskega delovanja D 10
9 Različnost v staranju C 10
10 Starost in upokojitvena problematika C 10
11 Staranje in skupnostna skrb C 10
12 Oblike pomoči v paliativi C 10
13 Organizacijski model lastne starosti C 10
14 Nove oblike pomoči starejšim  C 10
15 Antropologija in identifikacija trendov D 10
16 Projektiranje v gerontologiji C 10
17 Management prostega časa D 10
Skupaj 30
18 Priprava in izdelava magistrske naloge A 30
 
Tipi predmetov:
A: obvezni teoretični in metodološki predmet
B: profesionalno usmeritveni predmeti
C: notranje izbirni predmet, ki ga študent/ka izbere iz seznama izbrinih predmetov programa Socialna gerontologija
D: zunanje izbirni predmet, ki ga študent/ka izbere iz seznama izbirnih predmetov programov AMEU.
 
 

Prednosti študija

Program Socialna gerontologija Alma Mater Euroapaea – ECM bo odgovoril na vprašanja staranja z osveščanjem o pomenu starosti, z metodami in tehnikami, ki bodo diplomantom na različnih ravneh ponudile znanja za razumevanje problematike in kakovostno opravljanje dela na svojem področju. Študenti pridobijo znanje, potrebno za opravljanje poklica, prek predavanj, seminarjev, projektov in raziskovalnega dela.

Vsa Alma Mater Euroapaea – ECM predavanja so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Magister socialne gerontologije si v času študija pridobi naslednje kompetence: 

 • sposobnost prepoznavanja potreb starejših in korektnega oblikovanja odziva nanje;
 • sposobnost ocene stopnje samooskrbe, ki bo omogočala oceno socialnih in zdravstvenih potreb starejših;
 • sposobnost delovanja v celostni obravnavi starejših in sodelovanje v paliativnem timu;
 • osnovna znanja o zdravju, bolezni, staranju, prehrani, dietetiki ter fizioterapiji in rehabilitaciji po nesreči, bolezni v procesu staranja;
 • prepoznavanje kazalcev bolezenskih, terapevtskih in starostnih kazalcev ter sposobnost obvladovanja reakcij na te procese;
 • sposobnost prepoznavanja potrebe po socialno gerontoloških pristopih k posameznim segmentom znotraj populacije (nepomični, invalidi, mlajši in starejši upokojenci);
 • sposobnost obvladovanja procesov v starosti in bolezenskih stanjih ter ustrezen pristop k oblikovanju storitev za pomoč.

Kot tak je usposobljen za storitve v podporo ohranjanja samostojnosti in preprečevanja poslabšanja stanja starejših. 

Magister socialne gerontologije je usposobljen tudi za vodenje in organiziranje socialno varstvenih institucij in projektnih timov, za obvladovanje globalnih trendov na področju demografskih gibanj in socialno varstvenih storitev, za obvladovanje dinamične organizacije doma za starejše,  za pripravo strateškega načrta za zagotovitev varne starosti in za   pripravo projektne dokumentacije za vzpostavitev novih socialno varstvenih storitev idr.

 

Štipendije in partnerstva

Zaposljivost

Magisterij iz Socialne gerontologije Alma Mater Euroapaea – ECM je odlična vstopnica v širok spekter poklicev, tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

Vodilni položaji v naslednjih ustanovah:

 • domovih za starejše občane
 • zdravstvenih domovih
 • zdraviliščih
 • centrih za rehabilitacijo invalidov
 • centrih za socialno delo
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
 • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: magister socialne gerontologije / magistrica socialne gerontologije
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Ljubljana, na daljavo*
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja