Socialna gerontologija

Socialna gerontologija, ki je veja gerontologije, je veda o procesih staranja in starosti. Osredotoča se na proces aktivnega in produktivnega staranja ljudi z vidika medgeneracijskega sožitja, zagotavljanja socialne vključenosti in sprejemanja lastne starosti.

Zakaj izbrati študij socialne gerontologije?

Socialna gerontologija je inovativen študijski program, ki se posveča problematiki, s katero se ukvarjamo tako doma kot po svetu zaradi naraščanja starajočega se  prebivalstva. Odgovarja na aktualna vprašanja staranja z osveščanjem o pomenu starosti, staranja, umiranja in smrti ter smisla življenja, in sicer z različnimi metodami in tehnikami. Diplomantom na različnih ravneh ponujajo vedenja in znanja za razumevanje starejših in uspešno delo z njimi.


* Študij na daljavo se izvaja kot kombiniran način študija, ki se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih e-gradiv. Je organizirana oblika prenosa znanja študentom na oddaljeni lokaciji ali znotraj zavoda s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Vključuje uporabo elektronskih učnih okolij, ki omogočajo uporabo elektronskih učnih gradiv, izvajanje določenih aktivnosti povezanih s samostojnim delom in sinhrono ter asinhrono komunikacijo med udeleženci izobraževalnega procesa.
Ta oblika je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo, družino, interesne dejavnosti in študij. Študirajo doma, individualno ali v timu, sami določajo čas in ritem učenja. Pri študiju študente usmerja tutor. E-študenti bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno podporo. Študij na daljavo se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.

Predmetniki

SOCIALNA GERONTOLOGIJA – 1. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj 60
  Osnovni strokovni modul  
1 Psihološki, sociološki in andragoški dejavniki staranja   6
2 Socialna gerontologija 9
  Vodstveni modul  
3 Komunikacija v socialni gerontologiji 6
4 Organizacija in socialni management 9
  Poslovni modul (študent izbere en predmet)  
5 Računovodstvo in finance 3
6 Principi mikro, makro in okoljske ekonomije 3
  Zdravstveno-rehabilitacijski modul  
7 Celostna rehabilitacija v procesu staranja in/ali po poškodbi 6
8 Zdravje, bolezni in staranje 6
  Zaposlitveno-animacijski modul (študent izbere en predmet)  
9 Delovna terapija in zaposlitvene dejavnosti starejših 3
10 Motivacija za interesne dejavnosti in ohranjanje aktivnosti 3
  Metodološki modul  
11 Osnove metodologije in raziskovanja 6
  Tuji jezik  
12 Poslovno komuniciranje v tujem jeziku – Angleščina 3
  Praktični modul  
13 Praktično usposabljanje I 3

SOCIALNA GERONTOLOGIJA – 2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj 60
  Osnovni strokovni modul (študent izbere dva predmeta)  
14 Osnove socialne psihiatrije 3
15 Demografski vidiki staranja 3
16 Antropologija družinskega življenja 3
17 Supervizija v socialni gerontologiji 3
  Vodstveni modul  
18 Organizacijsko vedenje in HRM 9
19 Timsko delo in odličnost v storitvah 6
20 Medgeneracijska komunikacija 6
  Poslovni modul (študent zbere 6 ECTS)  
21 Socialni marketing 3
22 Neprofitne organizacije 6
23 Prostovoljno delo 3
  Zaposlitveno-animacijski modul (študent izbere en predmet)  
24 Organizacija prostega časa: novi pristopi k organizaciji prostega časa 6
25 Organizacija prostega časa: rekreacijsko športni program 6
  Filozofija in verstva  
26 Osnove filozofije in etike 3
  Paliativna oskrba  
27 Paliativna oskrba 6
  Metodološki modul  
28 Osnove informatike 6
  Praktični modul  
29 Praktično usposabljanje II 6

SOCIALNA GERONTOLOGIJA – 3. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj 60
Skupaj za študijski program 180
  Osnovni strokovni modul (študent izbere dva predmeta)  
30 Pristopi socialnega dela z nepokretnimi in invalidnimi osebami 6
31 Pristopi socialnega dela s starejšimi 6
32 Skrb za starejše odrasle v skupnosti 6
  Vodstveni modul  
33 Projektno delo v socialni gerontologiji 6
34 Organizacijska kultura 6
  Poslovni modul (študent izbere en predmet)  
35 Ekonomika zdravja 3
36 Ekonomski vidiki varne starosti 3
37 Pravni vidiki varne starosti 3
  Filozofija in verstva  
38 Osnove verstev in sprejemanje drugačnosti 6
  Praktični modul  
39 Praktično usposabljanje III 12
  DIPLOMSKO DELO  
40 Diplomsko delo 15

 

Prednosti študija

Obravnavanje praktičnih problemov

Dodiplomski program Socialna gerontologija je namenjen izobraževanju in usposabljanju visoko strokovnega kadra na področju gerontoloških in storitvenih dejavnosti. Študijski program je zasnovan tako, da sta poudarjena njegova uporabna narava in interdisciplinarni pristop k obravnavanju teoretičnih in praktičnih problemov s področja staranja in skrbi za starostnike. Študentje bodo spoznali in pri praktičnem delu izkusili veščine in spretnosti uveljavljenih strokovnjakov na področju skrbi za starostnike ter izkušnje odličnih praks implementirali v znanja, pridobljena iz najnovejših strokovnih in znanstvenih spoznanj.

Razvoj stokovnih kompetenc

Študenti bodo v okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa Socialna gerontologija pridobili naslednje pomembne kompetence:

 • sposobnost prepoznavanja potreb starejših in korektnega oblikovanja odziva nanje;
 • sposobnost ocene stopnje samooskrbe, ki bo omogočala oceno socialnih in zdravstvenih potreb starejših;
 • sposobnost delovanja v celostni obravnavi starejših in sodelovanje v paliativnem timu;
 • osnovna znanja o zdravju, bolezni, staranju, prehrani, dietetiki ter fizioterapiji in rehabilitaciji po nesreči, bolezni v procesu staranja; 
 • prepoznavanje kazalcev bolezenskih, terapevtskih in starostnih kazalcev ter sposobnost obvladovanja reakcij na te procese;
 • sposobnost prepoznavanja potrebe po socialno gerontoloških pristopih k posameznim segmentom znotraj populacije (nepomični, invalidi, mlajši in starejši upokojenci);
 • sposobnost obvladovanja procesov v starosti in bolezenskih stanjih ter ustrezen pristop k oblikovanju storitev za pomoč.

Kot tak je usposobljen za storitve v podporo ohranjanja samostojnosti in preprečevanja poslabšanja stanja starejših. 

Diplomirani socialni gerontolog je usposobljen tudi za vodenje in organiziranje socialno varstvenih institucij in projektnih timov, za obvladovanje globalnih trendov na področju demografskih gibanj in socialno varstvenih storitev, za obvladovanje dinamične organizacije doma za starejše,  za pripravo strateškega načrta za zagotovitev varne starosti in za   pripravo projektne dokumentacije za vzpostavitev novih socialno varstvenih storitev idr.

Vsa predavanja Alma Mater Europaea – ECM so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Štipendije in partnerstva

Zaposljivost

Diplomanti programa Socialna gerontologija se bodo s širokim in večplastnim naborom kompetenc lahko zaposlili v:

 • domovih za ostarele,
 • posebnih socialnih zavodih,
 • centrih za socialno delo,
 • zdravstvenih domovih in negovalnih oddelkih bolnišnic,
 • zdraviliščih,
 • terapevtsko-rehabilitacijskih centrih.
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
 • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: diplomirani socialni gerontolog / diplomirana socialna gerontologinja
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Koper, Ljubljana, na daljavo*
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja