Uporabna umetna inteligenca

Doktorski študijski program Uporabna umetna inteligenca je zasnovan tako, da pripravi študente na raziskovanje in razvoj na področju AI. Študij se osredotoča na praktične aplikacije AI v različnih domenah, kot so zdravstvo, finance, proizvodnja, promet in drugo.

Program je namenjen študentom, ki že imajo močno osnovo v računalniški znanosti, matematiki, statistiki in sorodnih disciplinah. Od študentov se pričakuje, da bodo razvili napredne veščine strojnega učenja, globokega učenja, obdelave naravnega jezika, računalniškega vida, robotike in drugih AI-povezanih področij.

Program vključuje predavanja in raziskovalne projekte, ki bodo študentom omogočili raziskovanje vrhunskih tehnologij AI in razvoj inovativnih rešitev za resnične probleme. Kurikulum bo pokrival tudi teme, kot so etična vprašanja v AI, zasebnost in varnost podatkov ter družbeni vpliv AI.

Kot del svojega doktorskega raziskovanja bodo študenti morali izvesti neodvisne raziskave in dati izvirne prispevke znanosti na področju AI. To lahko vključuje načrtovanje in izvajanje novih algoritmov, razvoj novih AI aplikacij ali napredovanje naše razumevanje o tem, kako lahko AI uporabimo za reševanje kompleksnih problemov.

Doktorji znanosti uporabne umetne inteligence bodo dobro pripravljeni na kariere na univerzah, v raziskavah in razvoju ter industriji. Imeli bodo veščine in znanje za vodenje projektov AI, oblikovanje in razvoj AI sistemov ter prispevanje k napredku na tem področju.

Vpisni pogoji

V doktorski študijski program Uporabna umetna inteligenca se lahko vpišejo diplomanti:

 1. študijskih programov druge stopnje;

 2. študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

 3. dosedanjih (predbolonjskih) študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004; tem kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS.

 4. študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS,

 5. študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetim pred 11. 6. 2004; tem kandidatom se na doktorskem študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk;

Diplomanti drugih domačih in tujih univerz se lahko vpišejo v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo za študente RS, po tem ko se v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja na AMEU − ECM ugotovi enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini.

Merila v primeru omejitve vpisa

V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri kandidatov upoštevan uspeh pri študiju (povprečna ocena) na dosedanjem univerzitetnem študiju oz. na študiju 2. stopnje.

Določbe o prehodih med programi

Pri prehodih med študijskimi programi se upoštevajo veljaven Zakon o visokem šolstvu, merila za prehode med študijskimi programi, ki jih je sprejel svet NAKVIS-a, in notranji akti zavoda.

Komisija za študijske zadeve Alma Mater, ki je pristojna za posamezni študijski program, odloča o prošnji študenta za prehod z enega študijskega programa na drug študijski program in opravlja naloge priznavanja in vrednotenja izobraževanja.

Prehodi so možni med študijskimi programi s sorodnih področij:

 • ki so javno veljavni v RS,

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc,

 • med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna polovica obveznosti po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v predloženi studijski program, upošteva pa se tudi obseg razpoložljivih študijskih mest, ki jih je potrdil senat in so javno objavljeni.

Pri prehodu se lahko priznavajo:

 • primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;

 • neformalno pridobljena primerljiva znanja.

Pri prehodu z enega študijskega programa na drugega in pri vzporednem študiju se študentu priznajo izpiti in druge študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja, ki se zahtevajo po študijskem programu. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v RS ali tujini, se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik na predloženem študijskem programu.

Kandidat v skladu z določili razpisa zavoda vloži prijavo in predloži dokazila: predmetnik predhodnega študijskega programa, učne načrte predmetov, ki jih je opravil v predhodnem študijskem programu in dokazilo o doseženem uspehu pri posameznem predmetu. Komisija vsako vlogo obravnava individualno, saj so študijski programi, ki so jih zaključili kandidati, in njihove predhodno opravljene študijske obveznosti različni. Pri odločitvi o prehodu z enega študijskega programa na drugega določi komisija študijske obveznosti in kreditne točke iz prejšnjega programa, ki se lahko priznajo, in vsebino študijskih obveznosti (predmete) in obseg študijskih obveznosti (ECTS), ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu.

Predmetniki

1. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za študijski program 180
1 Temelji in raziskovalna ozadja v umetni inteligenci 15
2 Metodologija znanstvenega
in raziskovalnega dela
10
3 Individualno raziskovalno delo I 10
4 Prihodnji trendi in zahteve umetne inteligence 5
5 Strategije in upravljanje tehnologije umetne inteligence 5
6 Izbrana poglavja iz etike v umetni inteligenci 5
7 Individualno raziskovalno delo II 10

2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za študijski program 180
8 Doktorski seminar -priprava dispozicije doktorske disertacije 10
9 Izbirni predmet 10
10 Individualno raziskovalno delo III 10
11 Izbirni predmet 10
12 Izbirni predmet 10
13 Izdelava in testiranje izdelkov na osnovi umetne inteligence 10

3. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za študijski program 180
14 Priprava doktorata iz uporabne umetne inteligence 60

Izbirni predmeti

  Zdravstvene vede in medicina ECTS
1 Raziskovalne metode in tehnike v medicini 10
2 Izbrana poglavja umetne inteligence v medicini 5
3 Umetna inteligenca in procesiranje signalov in slik 5
  Tehnologija in okolje ECTS
1 Izbrana poglavja iz robotike 10
2 Problemi strojnega učenja 5
3 Umetna inteligenca in kibernetska varnost 5
  Humanistika in družboslovje ECTS
1 Izbrana poglavja v socio fizike 10
2 Umetna inteligenca in izobraževanje 5
3 Umetna inteligenca, regulative in politike 5
  Umetnost ECTS
1 Uporabna umetna inteligenca v kulturni dediščini in arheologiji 5
  Dodatna fundamentalna področja UI ECTS
1 Strojno učenje in načrtovanje 5
2 Umetna inteligenca, podatki in odkrivanje znanja 5
3 Izbrana poglavja iz nevroznanosti in biološko vzorčne arhitekture 5
4 Porazdeljena umetna inteligenca, agentni sistemi in superračunalništvo 5

 

Predavatelji

Mentorji doktoratov in predavatelji so uveljavljeni profesorji in raziskovalci uporabne umetne inteligence iz ZDA, Nemčije, Italije, Nizozemske, Poljske in Slovenije

Prednosti študija

Štipendije in partnerstva

Zaposljivost

Doktorji znanosti uporabne umetne inteligence bodo dobro pripravljeni na kariere na univerzah, v raziskavah in razvoju ter industriji. Imeli bodo veščine in znanje za vodenje projektov AI, oblikovanje in razvoj AI sistemov ter prispevanje k napredku na tem področju.

 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
 • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: doktor znanosti / doktorica znanosti
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Hibridno: občasna srečanja v Mariboru in Dunaju, med posameznimi srečanji izvedba na spletu
 • ZAČETEK PREDAVANJ: November

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja