Projektni management

Projektni management je prisoten na vseh področjih človekovega delovanja. Večina podjetij oziroma organizacij posluje projektno ali pa je vsaj deloma projektno usmerjenih. Slednje narekuje povečano število projektov, projektno orientiranih zaposlenih in potrebo po razvoju stroke projektnega managementa.

Zakaj izbrati študij projektnega managementa?

Študij projektnega managementa je usmerjen v razvoj kompetenc, ki pripomorejo k izboljšanju uspešnosti projektov, posebej srednje velikih in ti. megaprojektov, ki vplivajo na uspešnost poslovanja gospodarskih subjektov in s tem tudi na razvoj uspešnosti družbe kot celote.

Raziskovanje v okviru doktorske disertacije je usmerjeno na nekatere ključne probleme projektnega managementa in družbe, ki se v praksi kažejo kot trenutno nerešljivi, in sicer kot npr. znatne prekoračitve začetno načrtovanega časa in stroškov projektov, uspešnost upravljanja s projekti, povečanje uspešnosti projektov, razvoj kompetenc sodelujočih v projektih, posebnosti upravljanja v multikulturnem okolju, vloga megaprojektov v razvoju družbe, projektifikacije podjetja ali družbe,  ipd. 

Izzivi izboljševanja in razvoja stroke ter znanstvenega področja projektnega managementa so zastavljeni skozi poglobljeno raziskovanje, kjer je omogočeno razumevanje teoretičnih in metodoloških konceptov ter tudi usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanja problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev.

Doktorski študij projektnega managementa je namenjen študentom s širokim spektrom predhodno zaključenega magistrskega študija. Kandidati tako prihajajo poleg ekonomskega tudi z družbeno – humanističnega, medicinskega, obrambnega, kulturnega, tehnično ali pedagoškega področja izobraževanja..

Program je prilagojen usklajevanju študija z delom in družino in ne povzroča izgube časa in denarja s potovanji iz kraja bivanja na lokacijo predavanj. Ponuja možnost spremljanja predavanj v živo od doma (videokonferenca), dostopnost gradiva v spletni učilnici 24 ur na dan, konzultacije s predavatelji po dogovoru, spoznavanje vrhunskih strokovnjakov na konferencah in študijskih izmenjavah, možnost udeležbe na strokovnih srečanjih.

Kontaktna oseba: mladen.radujkovic@almamater.si


Predmetniki

Projektni management - 1. LETNIK

  Ime predmeta ECTS
Skupaj za prvi letnik 60
1. semester
1 Načrtovanje in metodologija raziskovalnega dela 8
2 Kvantitativne in kvalitativne metode v projektnem managementu 8
3 Management projektov, programov in portfeljev 8
4 Izbirni seminar 1 6
2. semester
5 Izbirni predmet 1 8
6 Izbirni predmet 2 8
7 Izbirni predmet 3 8
8 Izbirni seminar 2 6
  Izbirni predmeti 2. semestra ECTS
1 Upravljanje s človeškimi viri v projektih, programih in projektno usmerjenih poslovnih sistemih 8
2
Razvoj kompetenc v managementu projektov, programov in portfeljev
8
3 Projektni management pri megaprojektih in kompleksnih projektih 8
4 IT v projektnem managementu 8
5 Upravljanje tveganj, sprememb in omejitev pri projektih 8
6 Metode in orodja projektnega managementa 8
  Izbirni seminarji ECTS
1 Priprava, izdelava, urejanje in objava znanstvenih člankov 6
2 Projektni management v multikulturnem okolju 6
3 Vodenje raziskovalnih projektov 6

Projektni management - 2. LETNIK

  Course ECTS
Skupaj za drugi letnik 60
3. semester
9 Doktorska disertacija: izbira teme in prva predstavitev 12
10 Case study: Raziskovalno delo na področju projektnega managementa 6
11 Delavnica 1 8
12 Prisostvovanje na konferenci s področja projektnega managementa 4
4. semester
13 Doktorska disertacija: druga predstavitev - začetni rezultat raziskovanja 16
14 Delavnica 2 8
15 Objava dela s predstavitvijo na srečanju področja projektnega managementa 8

Projektni management - 3. LETNIK

  Course ECTS
Skupaj za tretji letnik 60
Skupaj za študijski program 180
5. semester
16 Doktorska disertacija - predstavitev napredka raziskovanja (tretja predstavitev) 20
17 Objava dela s področja doktorske disertacije v časopisu, ki je v eni od baz podatkov 6
18 Kratka prisotnost v podjetju ali drugi organizaciji javno predstavitvijo rezultatov raziskovanja 4
6. semester
19 Doktorska disertacija - zaključek, predložitev in zagovor disertacije (četrta predstavitev) 24
20 Objava dela s področja doktorske disertacije v časopisu, ki je v eni od baz podatkov 6

 

Prednosti študija

Sodelovanje s priznanimi strokovnjaki

Pri študiju sodelujejo kompetentni strokovnjaki in raziskovalci s področja projektnega managementa, ki bodo s svojim poglobljenim znanjen doprinesli k razvoju stroke za potrebe tako gospodarskega kot negospodarskega sektorja.  

Specializacija za ožja področja delovanja

Poleg pridobljenih specifičnih kompetenc, ki se nanašajo na upravljanje projektov, se lahko študenti v času študija specializirajo za ožja področja upravljanja s tveganji, upravljanja s ti. megaprojekti, upravljanja človeških virov znotraj projektov, časovnega in stroškovnega upravljanja pri projektih.

Študenti bodo med izobraževanjem pridobili:

 • sposobnost zastaviti, oblikovati in izvajati obsežen raziskovalni proces,
 • sposobnost izvajati znanstveno-raziskovalne projekte s širokega strokovnega in znanstvenega področja,
 • usposobljenost za sodelovanje v mednarodnih znanstvenih projektih,
 • sposobnost poročati o svojih rezultatih v okviru znanstvenih konferenc in znanstvenih revij ter tako prispevati k razvoju znanstvenih disciplin in znanosti nasploh,
 • usposobljenost za razvoj ustvarjalnega razmišljanja ob spoštovanju osnovnih načel etičnega kodeksa dobre znanstvene prakse,
 • sposobnost voditi kompleksne delovne sisteme,
 • sposobnost za izbiro in uporabo primernih znanstvenoraziskovalnih metod, postopkov in procesov za reševanje konkretnih delovnih problemov ter kreacija novih znanj in rešitev, sposobnost kritičnosti in samokritičnosti,
 • sposobnost snovanja in reševanja kompleksnih problemov na projektih, programih, portfeljih projektov, ki jih praktiki ne morejo rešiti,
 • sposobnost raziskovalnega dela na razvoju kompetenc in  na teoretičnem napredku razvoja projektnega managementa.

Doktorski študij projektnega managementa je podprt s sodobno informacijsko tehnologijo in se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih elektronskih učnih gradiv.

Štipendije in partnerstva

Zaposljivost

Možnosti zaposlitve doktorandov s področja projektnega managementa so podane v vseh sektorjih gospodarstva in negospodarstva, ki pripravljajo in izvajajo projekte, programe ali portfelje.

V gospodarskem sektorju se zaposlitev nanaša zlasti na:

 • vodenje kompleksnih in velikih projektov, programov in portfeljev,
 • delo v projektni pisarni podjetja ali razvojno raziskovalnih oddelkih podjetij z vlogo razvoja projektnega poslovanja,
 • opravljanje svetovalnih nalog glede priprave in izvedbe projektov,
 •  ustanovitev lastnega podjetja za navedene dejavnosti.

V negospodarskem sektorju se možnost zaposlovanja nanaša predvsem na:

 • visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju projektnega managementa,
 • vodenje projektov v javnih ustanovah, agencijah, v državnih in lokalnih organih. Pri tem so mogoče različne vloge -  od sodelovanja pri pripravi projekta do ocene projekta ali kot nadzor ali kot sponzor projekta.

Doktorji znanosti s področja projektnega managementa se bodo med drugim zaposlovali v:

 • izobraževalnih institucijah, kjer je potrebno izobraziti mlade generacije managerjev in projektnih managerjev,
 • razvojnih institucijah in strokovnih službah, ki razvijajo stroko projektnega managementa na različnih disciplinarnih področjih,
 • podjetjih, ki upravljajo z velikimi in kompleksnimi megaprojekti,
 • svetovalnih podjetjih, ki nudijo specializirane usluge s področja kompleksnih problemov projektnega managementa,
 • upravi lokalnih skupnosti in v državni upravi, kjer se planirajo in pripravljajo  kompleksni megaprojekti za skupnosti ali države.
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
 • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: doktor znanosti / doktorica znanosti s področja projektnega managementa
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor
 • ZAČETEK PREDAVANJ: november

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja