Humanistične znanosti

Magistrski študij humanističnih znanosti študentom omogoča interdisciplinaren in individualiziran pristop k izbranemu področju izobraževanja ter zagotavlja široko in poglobljeno znanje različnih polj humanistike. Ključna podpora študiju so pedagogi in mentorji iz vrst slovenske akademske elite ter najboljša specializirana knjižnica za humanistične vede v Sloveniji.

Zakaj izbrati program Humanistične znanosti?

Študijski program Humanistične znanosti usposablja intelektualce za argumentiran družbeno-kritični pogled na procese in prakse v družbi. Študentke in študenti tega programa ob veščinah komunikacije in samorefleksije pridobijo odlično humanistično izobrazbo, s katero spoznavajo, interpretirajo in obvladujejo sisteme vednosti ter kulturne, politične in druge družbene prakse. Študijski program temelji na vrhunski teoriji in pristni znanstveno-raziskovalni radovednosti, obravnavani raziskovalni problemi pa zadevajo predvsem aktualne človekove/družbene potrebe. Študij predstavlja intelektualni izziv in užitek!

Predmetniki

1. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 1.letnik 60
1. semester
1 Epistemologija 10
2 Družbena komunikacija in mediji 10
3 Izbirni predmet 1 5
4 Izbirni predmet 2 5
2. semester
5 Zgodovinska antropologija in regionalne študije 10
6 Antropologija spolov in kultur 10
7 Izbirni predmet 3 5
8 Izbirni predmet 4 5

2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 2.letnik 60
Skupaj za celotni program 120
3. semester
9 Izbirni predmet 5 5
10 Izbirni predmet 6 5
11 Izbirni predmet 7 5
12 Izbirni predmet 8 5
13 Izbirni predmet 9 5
14 Izbirni predmet 10 5
4. semester
15 Izdelava magistrskega dela 30

IZBIRNI PREDMETI

  Predmet ECTS
1 Rituali od plemenskih skupnosti do države – zgodovinsko-antropološko-pravne študije 5
2 Filozofija narave: umetnost, znanost in estetika 5
3 Fevdalna Evropa 5
4 Semiotika vsakdanjega življenja 5
5 Sodobne teorije v umetnosti 5
6 Filozofija človekovih pravic 5
7 Izbrana poglavja iz filozofije in sociologije športa 5
8 Prostor, telo in novi mediji v umetnosti in estetiki 5
9 Religija in družba 5
10 Medijski študiji 5
11 Umetnost in življenje: filozofske teorije in umetniške prakse 5
12 Novi mediji v vsakdanjem življenju 5
13 Zgodovina feminizma 5
14 Kritika in umetnost 10
15 Filozofska hermenevtika 2: Strukturalizem in poststrukturalizem 10
16 Hermenevtika religijskih diskurzov 10
17 Interpretacija v pravu in politični misli 10
18 Nemški idealizem 18. In 19. stoletja: rojstvo sodobne filozofije 10
19 Pomen in smisel v evropski metafiziki 10
20 Filozofska hermenevtika I: romantika in fenomenologija 10

 

Prednosti študija

Sposobnost samostojne kritične analize

Študijski program Humanistične znanosti izobražuje mlade specialiste v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene strokovnjake, ki so sposobni samostojne kritične analize pojmov in pojavov, vezanih na specifična razsežja in področja humanistike.

Individualen mentorski prostop

Pričakovani učni izidi in usvojena znanja se preverjajo s pomočjo kontinuiranega in sistematičnega mentorskega dela učnega osebja s študenti.

Vsa predavanja Alma Mater Europaea – ECM so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.          

Štipendije in partnerstva

Zaposljivost

Magistri humanističnih znanosti se lahko zaposlijo kot:

  • vodilni kader v medijskih hišah, na ministrstvih (odnosi z javnostmi, tiskovni predstavniki), in nevladnih organizacijah,
  • raziskovalci/vodje na znanstveno-raziskovalnih in visokošolskih institucijah,
  • koordinatorji v vladnih in nevladnih akcijskih mrežah.
  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
  • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: magister humanistike / magistrica humanistike
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Ljubljana
  • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja