Kakovost

Sistem vodenja kakovosti je enoten za celoten sistem Alma Mater Europaea - ECM.

S sistemom vodenja kakovosti na Alma Mater Europaea - ECM smo dokumentirali in določili:

  • temeljne procese in njihovo medsebojno povezanost, in sicer z vidika vpliva teh procesov na zadovoljstvo vseh naših uporabnikov: študentov, zaposlenih, institucij, v katerih naši študenti opravljajo praktično izobraževanje in ostalih partnerjev;
  • kriterije in metode za zagotovitev ustreznega delovanja in nadzora učinkovitih procesov ter na osnovi tega z ustreznimi ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev;
  • zagotovitev ustreznih virov in informacij za podporo in nadzor določenih procesov ter njihovega nenehnega izboljševanja.

- Poslovnik kakovosti
- Politika kakovosti
- Poslanstvo, vizija in strategija

Prejeti standardi in akreditacije

ECBE je mednarodno akreditacijsko telo s sedežem v Bruslju, ki na osnovi svojih standardov kakovosti, doprinaša k razvoju in izboljšanju študijskih programov na področjih managementa, ekonomije in poslovnih ved.

Na Alma Mater Europaea trdno verjamemo, da so uspešne organizacije tiste, ki na podlagi osredotočenosti na odjemalce, voditeljstva, vključevanja različnih deležnikov v sistem vodenja kakovosti, procesnega pristopa, nenehnega izboljševanja in odločanja na podlagi dejstev izpopolnjujejo svoj sistem vodenja kakovosti, ki je temelj tako za pedagoški proces, kot tudi za vodenje ter delovanje skladno z najvišjimi standardi stroke.

Alma Mater Europaea je uspešno prestala presojo kakovosti dodiplomskega študija Management poslovnih sistemov in magistrskega študija Evropske poslovne študije in s tem pridobila akreditacijo ECBE. S tem izkazujemo zavezanost nenehnemu izboljševanju kakovosti, skladno z najvišjimi domačimi in mednarodnimi standardi ter visoko stopnjo kvalitete vodenja, izvajanja in vsebine naših programov na področju managementa.

Na Alma Mater Europaea trdno verjamemo, da so uspešne organizacije tiste, ki na podlagi osredotočenosti na odjemalce, voditeljstva, vključevanja različnih deležnikov v sistem vodenja kakovosti, procesnega pristopa, nenehnega izboljševanja in odločanja na podlagi dejstev izpopolnjujejo svoj sistem vodenja kakovosti, ki je temelj tako za pedagoški kot tudi sam delovni proces.

Alma Mater Europaea je standard kakovosti ISO 9001:2015 pridobila leta 2019, v letih 2021 ter 2022 pa tudi uspešno prestala ponovno presojo sistema vodenja kakovosti. Pridobitev standarda ISO odkazuje na zmožnost visokošolskega zavoda za dosledno zagotavljanje kakovostnih storitev skladno s postavljenimi zahtevami ter nenehno izboljševanje zadovoljstva odjemalcev.

 

Samoevalvacija
Komisija za kakovost
- Letni program dela
Letno poročilo