Komisija za kakovost

Komisija sodeluje pri pripravi letnega poročila za kakovost in obravnava evalvacijska poročila ter pripravlja predloge za izboljšanje za senat.

Komisijo za kakovost imenuje senat zavoda. Sestavljena je iz članov, ki zastopajo vse deležnike: visokošolske učitelje, sodelavce in znanstvene delavce, mentorje praktičnega usposabljanja, delodajalce, strokovne delavce in študente (katere predlaga študentski svet).

Člani komisije za kakovost v mandatu do 16. 11. 2024 so:

  • izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

  • doc. dr. Barbara Toplak Perović

  • viš. pred. mag. Tomaž Klojčnik

  • viš. pred. Patricija Goubar

  • Tina Kavtičnik

  • viš. pred. mag. Tomislav Nemec

  • Alen Pavlec, predst. mentorjev

  • študent

Evalvacije VTI ZN

- Evalvacijsko poročilo (januar 2020)

- Evalvacijsko poročilo (september 2018)

POHVALE IN PRITOŽBE

Povratne informacije odjemalcev glede izvedenih storitev zaznavamo po elektronski pošti, pošti ali osebno. Povratne informacije odjemalcev evidentiramo v elektronski register mnenja.odjemalcev@almamater.si, kjer jim dodelimo status pohvale, pritožbe ali predloga.

V kolikor gre za pritožbo ali predlog poslovne narave (npr. na odnos, organizacijo dela, urejenost prostorov) je za reševanje pritožbe odgovoren glavni tajnik, ki glede na vsebino določi osebe, ki obravnavajo te informacije. V roku 15-ih dni se obravnava vsebina ter poda pisni ali ustni odgovor odjemalcu.

Pritožbe, ki se nanašajo na postopek študija pa obravnava na prvi stopnji ustrezna komisija senata, na drugi stopnji pa senat, ki poda odgovor pritožniku v 8 dneh po seji organa, ki zaseda v skladu z Letnim terminskim planom sej. Po potrebi lahko glavni tajnik odredi tudi notranji strokovni nadzor, v tem primeru se rok za odgovor podaljša na 30 dni od prejema pritožbe, v primeru zunanjega nadzora pa se upošteva zakonski rok.

Anonimne povratne informacije odjemalcev obravnavamo po enakem postopku, vendar na njih ne odgovarjamo.