Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 45 ECTS in ima opravljeno Praktično usposabljanje I.

Pogoji za napredovanje v 3. letnik

Študent napreduje v 3. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 105 ECTS in ima opravljeno Praktično usposabljanje II.

Napredovanje pod izrednimi pogoji

Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor lahko odobri napredovanje v višji letnik tudi, če študent ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Ponavljanje letnika

Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu.

Določbe o prehodih med programi

S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa.

Za prehod iz prejšnjega odstavka se ne šteje sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri.

Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Alma Mater Europaea in drugih fakultet skladno z Zakonom o Visokem šolstvu (velja za programe sprejete po ZVis iz leta 2004), Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.

Pri prehodu z drugih študijskih programov na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje »Socialna gerontologija« mora kandidat predložiti overjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju visokošolskega zavoda, na katerega je bil vpisan ter uradni izpis iz potrjenih in veljavnih učnih načrtov za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti iz enakih programov in programov sorodnih področij. V kolikor učne vsebine (predmeti in druge vsebine študijskega programa) iz kandidatovega dosedanjega študija ne pokrivajo v ustreznem obsegu vsebin visokošolskega strokovnega študijskega programa, lahko »Komisija za študijske zadeve« določi kandidatom manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Pogoji za prehod med študijskimi programi

Študenti vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.

Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov zdravstvenih ved, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski študijski program Socialna gerontologija, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Pogoji veljajo tako za študijske programe, ki so bili sprejeti pred Zakonom o visokem šolstvu iz leta 2004, kakor tudi za tiste, ki so bili sprejeti potem zakonu. 

Pogoji za prehod z drugih študijskih programov na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje »Socialna gerontologija«

Študentom univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja Socialne gerontologije in sorodnih univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove visokošolske študijske programe Socialne gerontologije na Alma Mater Europaea, Evropskem centru, Maribor, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati po novem programu.