Opravljanje študijskih obveznosti brez statusa

PAVZERJI

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti v študijskem letu, prejmejo status pavzerja. V primeru, da želijo nadaljevati z opravljanjem študijskih obveznosti, je potrebno izpolniti obrazec Prijavnica za opravljanje študijskih obveznosti za kandidate brez statusa in ga posredovati v Referat za študijske zadeve na Alma Mater. Za vsak izpit, kolokvij ali delni izpit, je potrebno izpolniti ločen obrazec. V obrazec je potrebno vnesti tudi termin izpita na katerega se prijavljajo. Izpitni roki so vidni v urniški aplikaciji WTT (https://www.wise-tt.com/wtt_am/) ter na VISu pod zavihkom Prijava na izpit za vsak posamezni predmet, sama prijava ali odjava pa je onemogočena za študenta pavzerja, Študenta na izpit prijavi ali odjavi Referat za študijske zadeve na podlagi izpolnjenega obrazca.

Pavzerji nimajo dostopa do Moodla. Dostop do Moodla se študentu dodeli za tiste predmete, za katere se prijavijo z zgornjim obrazcem in plačajo opravljanje posameznega predmeta v skladu s Cenikom Alma Mater. Pavzerji prav tako nimajo dostopa do almamater.si email naslova, razen, če jim ga v Referatu ponovno aktivirajo.

DODATNE INFORMACIJE ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM FIZIOTERAPIJA

Pavzerji se lahko prijavijo na vse redne izpitne roke, razen na visokošolskem študijskem programu Fizioterapija se ne morejo prijaviti na 1. izpitne roke praktičnih delov izpitov, ki so razpisani za skupine. Na visokošolskem študijskem programu Fizioterapija se vsako leto razpišejo dodatni izpitni roki za vse pogojne predmete namenjeni samo za pavzerje, ponavljalce ter za študente s podaljšanim statusom. Prav tako so vsako leto razpisani dodatni izpitni roki za pogojne predmete, ki so namenejeni samo pavzerjem, ponavljalcem in študnetom s podaljšanim statusom. Če želi študent še naprej uporabljati alamamater mail in ponovno aktivirati dostop do VIS-a, se naj obrne na Referat za študijske zadeve.

OBČANI

Osebe, ki na Alma Mater še niso bile vpisane, lahko posamezne študijske obveznosti opravljajo kot občani. V tem primeru morajo opraviti evidenčni vpis. Z evidenčnim vpisom torej študent ne pridobi statusa študenta, pridobi pa pravico dostopa do študijskih okolij in informacijske podpore.

Evidenčni vpis se opravi tako, da se izpolni obrazec Prijava za opravljanje študijskih obveznosti brez vpisa na Alma Mater. Izpolnjen obrazec se odda osebno v referat ali pošlje s priporočeno pošiljko po pošti v pristojni referat. K izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti Potrdilo o plačilu.

Izvedba študijskih obveznosti z izpitom se obračuna tako, da se šolnina letnika deli s 60 KT in pomnoži s številom KT predmeta. Plačilo vključuje opravljanje vaj pri predmetu, klinične vaje pri predmetu ter dvakratno opravljanje izpita, kolokvija ali delnega izpita ter dostop do študijskih gradiv. V primeru, da gre za tretji ali vsak nadaljnji pristop k izpitu, je udeleženec dolžan poravnati znesek po veljavnem Ceniku Alma Mater.