Pogoji za napredovanje po programu

Študent napreduje v drugi letnik, če zbere:

- 40 ECTS iz prvega letnika ter opraviti izpite pri predmetih:

• Anatomija s histologijo,
• Fizika,
• Fizioterapevtske spretnosti I,
• Funkcionalna anatomija,
• Fizioterapevtska ocena,
• Klinično usposabljanje iz prvega letnika.

Študent napreduje v tretji letnik, če zbere:

- 60 ECTS iz prvega letnika
- 40 ECTS iz drugega letnika ter opraviti izpite pri predmetih:

• Fiziologija s patofiziologijo,
• Fizioterapija II,
• Specialne teme v fizioterapiji I,
• Fizioterapija I,
• Klinično usposabljanje v drugem letniku.

Ponavljanje letnika

Zaradi neizpolnjevanja obveznosti lahko študent samo enkrat ponavlja en letnik v teku celotnega študija ali koristi absolventski staž.

Klinično usposabljanje

Pogoj za klinično usposabljanje v 1. letniku so opravljene laboratorijske vaje pri predmetu Fizikalni dejavniki v terapiji, opravljen predmet Anatomija s histologijo in podpisana prisotnost na pripravah za klinično usposabljanje (ki bo potekalo v januarju).

Pogoj za klinično usposabljanje v 2. letniku so opravljeni vsi pogojni predmeti iz 1. letnika (do 1. 2. tekočega študijskega leta), opravljene vaje pri predmetu Klinična kineziologija in podpisana prisotnost na pripravah za klinično usposabljanje (ki bo potekalo v januarju).

Pogoj za klinično usposabljanje v 3. letniku so opravljeni vsi pogojni predmeti iz 1. in 2. letnika (do 1. 2. tekočega študijskega leta), opravljena predavanja in laboratorijske vaje pri predmetu Fizioterapija III in podpisana prisotnost na pripravah za klinično usposabljanje (ki bo potekalo v januarju).

Napredovanje pod izrednimi pogoji

Študent izjemoma napreduje v višji letnik, tudi če ni izpolnil vseh s študijskim programom predvidenih obveznosti (ZVis, Ur. list RS št. 75/2006, 70. člen). V takšnih izjemnih primerih poda študent vlogo na Komisijo za študijske zadeve Alma Mater Europaea, ki odloči o utemeljenosti napredovanja pod izrednimi pogoji.

Podaljšanje statusa

Študentu se lahko podaljša status največ za eno leto, če se iz opravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik v skladu s Statutom.

Svetovanje in usmerjanje med študijem

Sistem pomoči se študentom nudi v okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizioterapija, kar je tudi v skladu z 9. točko 7. člena Meril za akreditacijo. Študentje bodo že od prvega letnika dalje imeli svoje predstavnike letnika – tutorje.

Določbe o prehodih med programi

Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Alma Mater Europaea in drugih fakultet skladno z Zakonom o Visokem šolstvu (velja za programe sprejete po ZVis iz leta 2004), Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.

Pri prehodu z drugih študijskih programov na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje »Fizioterapija« mora kandidat predložiti overjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju visokošolskega zavoda, na katerega je bil vpisan ter uradni izpis iz potrjenih in veljavnih učnih načrtov za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti iz enakih programov in programov sorodnih področij. V kolikor učne vsebine (predmeti in druge vsebine študijskega programa) iz kandidatovega dosedanjega študija ne pokrivajo v ustreznem obsegu vsebin visokošolskega strokovnega študijskega programa, lahko »Komisija za študijske zadeve« določi kandidatom manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Prehodi z višješolskih strokovnih programov izvajanih pred letom 1994 in z višješolskih programov po Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju, niso možni.

Pogoji za prehod med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Alma Mater Europaea skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.

Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov zdravstvenih ved, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v novi visokošolski strokovni študijski program  »Fizioterapija«, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Pogoji veljajo tako za študijske programe, ki so bili sprejeti pred Zakonom o visokem šolstvu iz leta 2004, kakor tudi za tiste , ki so bili sprejeti po tem zakonu. 

Pogoji za prehod z drugih študijskih programov na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje »Fizioterapija«

Študentom univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja fizioterapije in sorodnih univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje (zdravstvene vede, ipd), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove študijske programe fizioterapije na Alma Mater, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati po novem programu.