Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na študijske programe druge bolonjske stopnje na Alma Mater se lahko vpišejo posamezniki, ki izpolnjujejo enega od spodnjih pogojev:

  • kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (bolonjski program)

  • kdor je končal dosedanji študijski program za pridobitev visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (predbolonjski program)

  • kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij.

V primeru zaključka predhodne izobrazbe iz drugega področja, Komisija za študijske zadeve določi kandidatom diferencialne izpite v obsegu od 10-60 ECTS, ki jih mora kandidat opraviti pred vpisom na študij.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne, humanistične, upravne, organizacijske, ekonomske, zdravstvene in poslovne vede.

Alma Mater lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na:ž

  • povprečno oceno dodiplomskega študija,

  • izjemne uspehe v praksi in

  • objave v znanstvenih in strokovnih časopisih.