Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor priznava znanja, usposobljenosti in kompetence, ki so bile pridobljene pred vpisom v program. Te morajo po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezati splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam, ki jih določa program »Socialna gerontologija«. Vloge za preverjanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, obravnava Komisija za študijske zadeve, skladno s postopki in pravili za priznavanje izpitov, ki jih sprejme senat fakultete.

Kandidat zaprosi za priznavanje izpitov na osnovi pisne vloge. Obrazec je objavljen na tej povezavi http://almamater.si/priznavanje-znanj-in-prehodi-med-programi-s70?t=1.

1.) Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor lahko delno ali v celoti prizna posamezne predmete na osnovi pred vpisom opravljenih izpitov na drugem visokošolskem zavodu.

2.) Če je bilo znanje pridobljeno v formalnih vseživljenjskih oblikah izobraževanja, bodo kandidati/ke to znanje izkazali s spričevali. Iz teh listin mora biti jasno razvidna vsebina teh izobraževalnih programov in obseg vloženega dela študenta, ki se lahko ovrednoti z ECTS. Dokazila mora študent/ka predložiti Komisiji za študijske zadeve.  Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor lahko kandidatu/ki prizna največ 20 ECTS.

3.) Izjemoma se priznava neformalno pridobljeno znanje v skadu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti na  Alma Mater Europaea -  Evropski center, Maribor.

4.) Če je študent objavil izvirni znanstveni članek v mednarodni znanstveni reviji, vključeni v bazi SSCI, se članek prizna namesto magistrskega dela.