Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v 2. Letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 40 ECTS.

Ponavljanje letnika

Magistrant/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu. Drugega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih obveznosti namenjen absolventski staž.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti ter priprava in uspešen zagovor magistrske naloge. Magistrant/ka dokonča študij, ko zbere vseh 120 kreditnih točk, predvidenih s študijskim programom.

Ob zaključku študija prejme magistrant magistrsko diplomo, ki je javna listina.

Magistrant/ka lahko glede na študijske dosežke v skladu z merili za hitrejše napredovanje konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Določbe o prehodih med programi

S prehodom se razume prenehanje magistrantovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa.

Za prehod iz prejšnjega odstavka se ne šteje sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri. 

Pogoji za prehod z drugih študijskih programov

Prehodi z drugih študijskih programov na magistrski program druge stopnje Socialne gerontologije so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi:

  • iz študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 06. 2004, z ustreznih strokovnih področij: tem   kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski program Socialne gerontologije praviloma priznajo primerljive študijske obveznosti;
  • iz specialističnih študijskih programov s področja ekonomije, poslovnih in organizacijskih ved, upravnih ved, družboslovja: tem kandidatom se ob vpisu v magistrski študijski program Socialne gerontologije priznajo primerljive študijske obveznosti;
  • študentom drugih univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v novi študijski program Socialne gerontologije, se določijo manjkajoče obveznosti, ki ih morajo opraviti, če želijo magistrirati po novem programu;

Prehodi med magistrskimi študijskimi programi druge stopnje so mogoči znotraj drugih programov druge bolonjske stopnje drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu (velja za programe sprejete po ZVIS iz leta 2004), Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.

Prehodi iz višješolskih strokovnih programov izvajanih pred letom 1994 in z višješolskih programov po Zakonu o poklicnem in strokovnem in izobraževanju, niso možni.

Neposredno v drugi letnik magistrskega študijskega programa Socialna gerontologija se lahko vpišejo kandidati z univerzitetno izobrazbo pridobljeno v štiriletnih programih. Tem se skladu z 49. členom Zakona o visokem šolstvu prizna do 60 KT. Glede na dejstvo, da ima celoten program 120 KT, morajo do zaključka programa opraviti manjkajoče izpite in magistrsko delo v obsegu 30 KT.

Kandidati, ki se vpišejo neposredno v drugi letnik, morajo opraviti naslednje študijske obveznosti:

  • en predmet iz skupine A (obvezni fakultetni teoretični in metodološki predmeti) – 6 KT,
  • dva predmeta iz skupine B (profesionalno usmeritvene) – 16 KT,
  • dva predmeta iz skupine C (izbirni predmeti) – 8 KT,
  • magistrsko delo – 30 KT.