Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na študijske programe druge bolonjske stopnje na Alma Mater se lahko vpišejo posamezniki, ki izpolnjujejo enega od spodnjih pogojev:

  • kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (bolonjski program)

  • kdor je končal dosedanji študijski program za pridobitev visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (predbolonjski program)

  • kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij.

V primeru zaključka predhodne izobrazbe iz drugega področja, Komisija za študijske zadeve določi kandidatom diferencialne izpite v obsegu od 10-60 ECTS, ki jih mora kandidat opraviti pred vpisom na študij.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne, humanistične, upravne, organizacijske, ekonomske in poslovne vede.

Če bo kandidatov več kot razpisnih mest, se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega dela), lahko pa tudi uspeh pri posameznih, s študijskim programom določenih predmetih oziroma področjih prve stopnje oziroma pri izbirnem izpitu, določenem s študijskim programom.

* Minimalno število vpisanih študentov za izvajanje izrednega študija je 20.