Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Alma Mater Europaea, Evropski center, Maribor bo kandidatom priznal pridobljena znanja, usposobljenost ali zmožnosti, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetno specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, kjer se znanja pridobijo s formalnim učenjem in ovrednotijo z ustreznim potrdilom.

Pri priznavanju in nepriznavanju je osnovno merilo primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo na visokošolskem strokovnem programu Management poslovnih sistemov, na katerega se bo kandidat vpisal.