Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V študijski program 2. stopnje Zdravstvene vede, se v skladu z 38.a členom in 16. členom prehodnih določb Zakona o visokem šolstvu lahko vpiše kdor je:

1. Smer zdravstvena nega

A.) Končal študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS s področja zdravstvene nege;
B.) Končal visokošolski strokovni študijski program s področja zdravstvene nege pred novelo ZVis, v obsegu 180 ECTS.

2. Smer Fizioterapija

A.) Končal študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS s področja fizioterapije
B.) Končal visokošolski strokovni študijski program s področja fizioterapije pred novelo ZVis, v obsegu 180 ECTS.

3. Smer Javno zdravje

A.) Končal študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS s področja   zdravstvenih ved
B.) Končal visokošolski strokovni študijski program s področja zdravstvenih ved pred novelo ZVis, v obsegu 180 ECTS
C.) Končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja zdravstvenih ved – program Zdravstvena vzgoja (ali visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega 180 ECTS + specializacija  v obsegu 60 ECTS na področju zdravstvenih ved), pred novelo ZVis, v obsegu 240 ECTS.

4. Smer Integrativne zdravstvene vede

A.) Končal študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS s področja Zdravstvenih ved
B.) Končal visokošolski strokovni študijski program s področja zdravstvenih ved pred novelo ZVis, v obsegu 180 ECTS
C.) Končal študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS z drugih strokovnih področij. Pred vpisom v program mora kandidat opraviti diferencialne izpite v obsegu 18 ECTS, in sicer Anatomija s histologijo (7 ECTS), Fiziologija s patofiziologijo (5 ECTS) ter Funcionalna anatomija (6 ECTS)
D.)Končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja zdravstvenih ved - program zdravstvena vzgoja (ali visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega 180 ECTS + specializacija v obsegu 60 ECTS na področju zdravstvenih ved), pred novelo ZVis, v obsegu 240 ECTS).
E.) Končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (ali visokošolski študijski program 180 ECTS + specializacija 60 ECTS) z drugih strokovnih področij pred novelo ZVis, v obsegu 240 ECTS. Pred vpisom v program mora kandidat opraviti diferencialne izpite v obsegu 18 ECTS, in sicer Anatomija s histologijo (7ECTS), Fiziologija s patofiziologijo (5 ECTS) ter funkcionalna anatomija (6 ECTS).

1. Smer Avtizem in sorodnje motnje

A.) študijski program prve stopnje in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu) s področja pedagoških študijskih programov, socialnega dela, zdravstvenih ved in psihologije;
B.) kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, s področja pedagoških študijskih programov, socialnega dela, medicine, zdravstvenih ved in psihologije;
C.) kdor je končal študijski program, ki je enakovreden navedenim v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 10-20 ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom na predloženi študijski program, manjkajoče predmete pa mu določi Komisija za študijske zadeve po predložitvi vloge.


V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

  • doseženo oceno pri diplomi: 20 %
  • povprečno oceno študija: 80 %