Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V študijski program 2. stopnje Zdravstvene vede, se v skladu z 38.a členom in 16. členom prehodnih določb Zakona o visokem šolstvu lahko vpiše kdor je:

1. Smer zdravstvena nega

A.) Končal študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS s področja zdravstvene nege;
B.) Končal visokošolski strokovni študijski program s področja zdravstvene nege pred novelo ZVis, v obsegu 180 ECTS.

2. Smer Fizioterapija

A.) Končal študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS s področja fizioterapije
B.) Končal visokošolski strokovni študijski program s področja fizioterapije pred novelo ZVis, v obsegu 180 ECTS.

3. Smer Javno zdravje

A.) Končal študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS s področja   zdravstvenih ved
B.) Končal visokošolski strokovni študijski program s področja zdravstvenih ved pred novelo ZVis, v obsegu 180 ECTS
C.) Končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja zdravstvenih ved – program Zdravstvena vzgoja (ali visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega 180 ECTS + specializacija  v obsegu 60 ECTS na področju zdravstvenih ved), pred novelo ZVis, v obsegu 240 ECTS.

4. Smer Integrativne zdravstvene vede

A) končal študijski program 1. stopnje in dosegel najmanj 180 ECTS s področja zdravstvenih ved;
B) končal študijski program za pridobitev visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe sprejet pred 11. 6. 2004 s področja zdravstvenih ved, v obsegu 240 ECTS;
C) končal študijski program, ki je enakovreden navedenim v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 10−20 ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom na predloženi študijski program, manjkajoče predmete pa mu določi komisija za študijske zadeve po predložitvi vloge.

1. Smer Avtizem in sorodne motnje

A.) študijski program prve stopnje in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu) s področja pedagoških študijskih programov, socialnega dela, zdravstvenih ved in psihologije;
B.) kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, s področja pedagoških študijskih programov, socialnega dela, medicine, zdravstvenih ved in psihologije;
C.) kdor je končal študijski program, ki je enakovreden navedenim v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 10-20 ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom na predloženi študijski program, manjkajoče predmete pa mu določi Komisija za študijske zadeve po predložitvi vloge.


V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

  • doseženo oceno pri diplomi: 20 %
  • povprečno oceno študija: 80 %