Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Alma Mater Europaea, Evropski center, Maribor ima to področje urejeno v posebnem pravilniku – Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti na Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor. Pravilnik je dosegljiv na spletni strani Alma Mater Europaea, Evropskega centra Maribor.  Alma Mater Europaea, Evropski center, Maribor ima poseben dokumentacijski obrazec za vložitev vloge h kateremu vlagatelj priloži zahtevana dokazila.

V procesu izobraževanja podiplomskem študiju se študentom priznajo znanja in spretnosti pridobljena pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami, iz katerih je razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS in lahko nadomestita obveznosti pri izbirnih vsebinah študijskega programa.

Študentom se v procesu izobraževanja na podiplomskem študiju prizna izpolnjevanje obveznosti na osnovi predloženih listin iz naslova neformalnega izobraževanja oz. opravljenega strokovnega dela (projekt, elaborat, objave in druga avtorska dela). Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS in lahko nadomestita obveznosti pri izbirnih vsebinah študijskega programa.

Pri vrednotenju zahtevnosti predhodno pridobljenega znanja se uporabi evropski in nacionalni kvalifikacijski okvir, in sicer se vsebine priznavajo tako, da se zagotovi s študijskim programom predpisan kompetenčni profil diplomanta.

Vloge za priznavanje znanj in spretnosti, v obliki raziskovalnih in projektnih nalog, znanstvenih in strokovnih člankov v priznanih strokovnih revijah, strokovni elaborati, ki so pridobljene pred vpisom v program, se bodo obravnavale s predpisi Alma Mater Europaea, Evropskega centra, Maribor. Študentu se lahko na osnovi izkazane bibliografije prizna kot opravljena študijska obveznost v študijskem programu v obsegu do 10 ECTS, ki lahko nadomesti izbirne predmete 2. letniku študijskega programa. Študent lahko zaprosi za preverjanje in ocenjevanje znanja predmeta, če je znanja pridobil s samoizobraževanjem, z izkustvenim učenjem ali z neformalnim izobraževanjem.

O priznavanju znan, pridobljenih pred vpisom, odloča komisija za študijske zadeve Alma Mater Europaea, Evropski center, Maribor na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj v skladu z merili za priznanje, ki jih sprejme Alma Mater Europaea, Evropski center, Maribor.

Pri priznavanju znanja pridobljenega pred vpisom, bo komisija upoštevala naslednja merila:

  • ustreznost izpolnjevanja pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),
  • ustreznost obsega izobraževanja (število ur predhodnega glede na obseg predmeta), pri katerem se obveznost priznava,
  • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se vsebina priznava.

Pridobljena znanja se lahko priznajo kot opravljena obveznost, če je:

  • bil pogoj za vključitev v izobraževanje skladen s pogoji za vključitev v program,
  • predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75% obsega predmeta in najmanj 75% obsega vsebin ustreza vsebinam predmeta, pri katerem se priznava študijska obveznost.

V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se le-to ovrednoti z enakim številom kreditnih točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.

Določila o priznavanju znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program, se smiselno upoštevajo tudi pri priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih med študijem.