Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS. Študent, ki  ni opravil vseh obveznosti določenih s študijskim programom, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, v kolikor je opravil vsaj polovico obveznosti potrebnih za napredovanje v višji letnik.

Tekom študija bo študent usmerjan glede njegovih študijskih interesov in voden s strani tutorja.

Če študent ne zbere 40 ECTS, lahko napreduje izjemoma, če upravičene razloge izkaže z dokazili. O tovrstnem napredovanju odloča komisija za študijske zadeve.

Pogoji za zagovor magistrskega dela so opredeljeni v pravilniku, ki ga sprejme Senat Alma Mater Europaea, Evropski center, Maribor.

Ponavljanje letnika

Redni študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

Podaljšanje statusa

Status študenta se lahko podaljša v skladu z določili ZVis.

Določbe o prehodih med programi

Upoštevajo se pogoji, ki so opredeljeni v merilih NAKVIS-a in Statutu Alma Mater Europaea, Evropski center, Maribor.

Pogoji za dokončanje študija

Študent magistrskega študijskega programa mora za dokončanje študijskega programa opraviti vse s programom določene obveznosti in zbrati 120 ECTS.