Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 30 ECTS iz prvega letnika ter oddati obrazec D1- interesno raziskovalno področje doktoranda", ki identificira raziskovalno polje v okviru katerega želi doktorand raziskovati, ki mora biti potrjen na KZRD.

Pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik so opravljene vse obveznosti prvega in drugega letnika v obsegu 110 KT.

Ponavljanje letnika

Doktorant, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem letniku.

Podaljšanje statusa

Doktorantu se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:

  • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
  • iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
  • doktorat, v času študija postane starš, po eno leto za vsakega rojenega otroka.

Določbe o prehodih med programi

V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je možen prehod v študijski program tretje stopnje iz študijskih programov iste stopnje. Vloge za prehode se obravnavajo individualno skladno s fakultetnimi pravili. Ugotavljajo se obveznosti, ki jih je študent že opravil in se mu lahko priznajo kot opravljene obveznosti v novem programu ter predpišejo izpiti, ki jih študent mora opraviti, da pridobi doktorsko diplomo študijskega programa druge stopnje iz socialne gerontologije.

Diplomantom dosedanjih (starih, tj. pred bolonjskim sistemom) študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe v doktorskem študijskem programu tretje stopnje se skladno s 3. alinejo 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (UL RS 94/06) priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. Na tej podlagi se vpišejo neposredno v drugi letnik, pri čemer pa morajo do konca prvega semestra tega letnika predložiti dispozicijo svoje doktorske disertacije.

Svetovanje in usmerjanje med študijem

Mentor bo vodil doktoranta skozi ves čas študija in ga spodbujal pri vključevanju v fakultetno študijsko in raziskovalno okolje. Mentorjeva obveza do doktoranta se bo zaključila, ko bo ta uspešno doktoriral. Na začetku bo mentor predstavil doktorantu program študija. Pomagal mu bo pri organizaciji študija, kar pomeni, da bo med študijem spremljal in usmerjal njegovo delo. Doktorantu bo svetoval in mu pomagal pri reševanju problemov, vezanih na študij, pri izbiri predmetov v okviru kreditnega sistema ter pri izbiri in iskanju študijske literature. Svetoval mu bo tudi pri odločitvah o študiju v tujini.

Pri delu bo kot mentor sodeloval visokošolski učitelj, ki bo svetoval pri izbiri ustrezne raziskovalne metodologije in relevantne literature. Pomagal bo doktorantu pri pripravi zasnove disertacije, načrtovanju metodologije raziskovalnega dela, izbiri virov in literature ter presodil, kdaj bo doktorska disertacija pripravljena za zagovor.    

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti ter priprava in uspešen zagovor doktorske naloge. Doktorant dokonča študij, ko zbere vseh 180 kreditnih točk, predvidenih s študijskim programom.

Ob zaključku študija prejme doktorant doktorsko diplomo, ki je javna listina.