Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V magistrski študijski program Ekoremediacije se lahko vpiše:

  • kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu);

  • kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom);

  • kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij, če dodatno opravi 10 - 60 kreditnih točk iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Ekoremediacije; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija; kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom na magistrski študij.

Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo naravoslovne vede.