Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Alma Mater Europaea-Evropski center, Maribor bo kandidatom priznala pridobljena znanja, usposobljenost ali zmožnosti, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetno specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, kjer se znanja  pridobijo s  formalnim učenjem in  ovrednotijo z  ustreznim potrdilom. Komisija za študijske zadeve bo vse primere proučila.

Glede na odgovornost študija  - upravljanje z okoljem, se znanja pridobljena z neformalnim načinom izobraževanja ne priznavajo.

Pri priznavanju ali nepriznavanju je osnovno merilo primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo na podiplomskem  programu  Ekoremediacije,  na  katerega  se  bo  kandidat vpisal.