Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 40 ECTS.

Ponavljanje letnika

Študent, ki ni izpolnil pogojev za napredovanje, lahko ponavlja letnik, in sicer v primeru, ko je zbral vsaj 30 ECTS z opravljenimi izpiti tistega letnika, ki ga želi ponavljati. Če študent iz opravičenih razlogov ni zbral 30 ECTS, mu lahko komisija za študijske zadeve Alma Mater Europaea izjemoma odobri ponavljanje letnika. Zaradi neizpolnjevanja obveznosti lahko študent samo enkrat ponavlja en letnik v teku celotnega študija.

Podaljšanje statusa

Študentu se lahko podaljša status največ za eno leto, če se iz opravičenih
razlogov ne vpiše v višji letnik v skladu s Statutom.

Določbe o prehodih med programi

Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Alma Mater Europaea – Evropskega centra, Maribor in drugih fakultet skladno z ZVis (velja za  programe sprejete po ZVis iz leta 2004), Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.

Pri prehodu z drugih študijskih programov na podiplomski študijski program druge stopnje »Ekoremediacije« mora kandidat predložiti overjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju visokošolskega zavoda, na katerega je bil vpisan ter uradni izpis iz potrjenih in veljavnih učnih načrtov za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti iz »okoljskih« programov in programov sorodnih področij. V kolikor učne vsebine (predmeti in druge vsebine študijskega programa) iz kandidatovega dosedanjega študija ne pokrivajo v ustreznem obsegu vsebin podiplomskega študijskega programa, lahko »Komisija za študijske zadeve« določi kandidatom manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti , če želijo magistrirati v novem programu.

Pogoji za prehod med magistrskimi študijskimi programi varstva okolja

Prehodi med programi so mogoči znotraj programov druge stopnje Alma Mater Europaea – Evropskega centra, Maribor skladno z ZVis, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.

Študentom podiplomskih študijskih programov varstva okolja, ki izpolnjujejo  pogoje  za  vpis  v  novi  podiplomski  študijski  program »Ekoremediacije« se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti,