Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V študijski program se lahko vpišejo diplomanti:

1. študijskih programov druge stopnje,
2. študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS,
3. dosedanjih (predbolonjskih) študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004; tem kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk,
4. študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetem pred 11. 6. 2004; tem kandidatom se na doktorskem študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk,
5. študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Diplomanti tujih univerz se lahko vpišejo v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS, po tem, ko se v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja na AMEU - ECM ugotovi enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini.

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

1. uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže:

 • študijskih programov druge stopnje,
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe,
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu,
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe;

2. ocena dosežena na izbirnem izpitu – 50% teže.
Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu 50 % izpitnih obveznosti.

Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:

 • znanstvena monografija,
 • samostojni znanstveni sestavek v monografiji,
 • izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI.

Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:

 • strokovna monografija,
 • samostojni strokovni sestavek v monografiji,
 • objavljeni strokovni prispevki na konferencah,
 • strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov,
 • uredništvo monografije ali revije,
 • druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.