Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

AMEU–ECM kandidatom priznava pridobljena znanja, usposobljenost ali zmožnosti, ki po vsebini i zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s predloženim študijskim programom.

Priznava se znanje, usposobljenost ali zmožno, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem. Priznano znanje, usposobljenost ali zmožnosti se upoštevajo kot opravljena študijska obveznost, ovrednotena po ECTS. Študent, ki je prej študiral oz. opravil določene izpite ali druge študijske obveznosti v drugem študijskem ali izobraževalnem programu (v Sloveniji ali v tujini), lahko zaprosi za priznavanje oziroma uveljavljanje opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti v programu, v katerega je vpisan. Z postopek priznavanja in uveljavljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti v programu, v katerega je vpisan. Z postopek priznavanja in uveljavljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti se uporabi zakon in Merila za prehode med študijskimi programi (25.m člen Statuta AMEU-ECM). V skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti na AMEU-ECM se študentom  prizna izpolnjevanje obveznosti na osnovi predloženih listin iz naslova neformalno izobraževanja oz. opravljenega strokovnega dela (projekt, elaborat, objave in druga avtorska dela).

Pri priznavanju ali nepriznavanju je osnovno merilo primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo na predloženem študijskem programu. Pri vrednotenju zahtevnosti predhodno pridobljenega znanja se uporabi evropski in nacionalni kvalifikacijski okvir in sicer se vsebine priznavajo tako, da se zagotovi s študijskim programom predpisan kompetenčni profil dipomanta. O priznavanju pred vpisom pridobljenih znanj odloča komisija za študijske zadeve AMEU ­ ECM na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno         pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj v skladu z merili za priznanje, ki veljajo na AMEU ­ ECM.  Določila o priznavanju znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program, se smiselno upoštevajo tudi pri priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih med študijem. Prizna se lahko za največ 20 ECTS znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa, če je bilo znanje pridobljeno v formalnih vseživljenjskih oblikah izobraževanja, bodo kandidati/ke to znanje izkazali s spričevali in drugimi listinami (»netipična spričevala«, portfolio, listine o končanem delu študijskega programa, tečajih in drugih oblikah izobraževanja). Iz teh listin mora biti jasno razvidna vsebina teh izobraževalnih programov in obseg vloženega dela študenta, ki se lahko ovrednoti z ECTS. Dokazila mora študent/ka predložiti najkasneje do junija za naslednje študijsko leto. ESM lahko kandidatu/ki prizna največ 20 ECTS. Študent, ki se vpisuje neposredno v drugi letnik, pred vpisom ne more zaprositi za priznavanje predmetov drugega letnika.