Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentom se priznajo znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami, iz katerih je razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta, ter izpolnjevanje obveznosti na osnovi predloženih listin iz naslova neformalnega izobraževanja oz. opravljenega strokovnega dela (projekt, elaborat, objave in druga avtorska dela). Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednoti po sistemu ECTS in lahko nadomesti obveznosti pri izbirnih vsebinah študijskega programa. O priznavanju znanj pridobljenih pred vpisom odloča komisija za študijske zadeve AMEU - ECM na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj, v skladu z merili AMEU - ECM. Pri vrednotenju zahtevnosti predhodno pridobljenega znanja se uporabi evropski in nacionalni kvalifikacijski okvir, in sicer se priznajo vsebine, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetnim specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, da se zagotovi s študijskim programom predpisan kompetenčni profil doktoranda.