POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA

V doktorski program Arhivskih znanosti se lahko vpišejo diplomanti:

  1. študijskih programov druge stopnje,

  2. študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS,

  3. dosedanjih (pred bolonjskih) študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004; tem kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk,

  4. študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetem pred 11. 6. 2004; tem kandidatom se na doktorskem študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk;

  5. študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Diplomanti drugih domačih in tujih univerz se lahko vpišejo v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS, po tem, ko se v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja na Alma Mater ugotovi enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini.

V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri kandidatov upoštevan uspeh na dosedanjem univerzitetnem študiju oz. na študiju 2. stopnje in sicer:

  • povprečna ocena na dosedanjem univerzitetnem oz. drugostopenjskem študiju brez diplomskega oz. magistrskega dela – 50%

  • ocena diplomskega oz. magistrskega dela – 50%

V primeru, da magistrski študij ni vključeval magistrske naloge ali se le-ta ni ocenjevala, se kot edini kriterij šteje povprečna ocena magistrskega študija ali povprečna ocena zadnjih dveh letnikov študija v primeru, da gre za enovit magistrski študij.