MERILA ZA PRIZNAVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI, PRIDBOLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM

Alma Mater, ECM kandidatom priznava pridobljena znanja, usposobljenost ali zmožnosti, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s predloženim študijskim programom. Priznava se znanje, usposobljenost ali zmožnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem. Priznano znanje, usposobljenost ali zmožnosti se upoštevajo kot opravljena študijska obveznost, ovrednotena po ECTS.

Doktorski študent, ki je predhodno študiral oz. opravil določene izpite ali druge študijske obveznosti v drugem študijskem ali izobraževalnem programu (v Sloveniji ali v tujini), lahko zaprosi za priznavanje oziroma uveljavljanje opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti v programu, v katerega je vpisan. Za postopek priznavanja in uveljavljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti se uporabi zakon in Merila za prehode med študijskimi programi (25m. člen Statuta Alma Mater).

V skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti na Alma Mater se študentom lahko prizna izpolnjevanje obveznosti na osnovi predloženih listin iz naslova neformalnega izobraževanja oz. opravljenega strokovnega dela (projekt, elaborat, objave in druga avtorska dela).

Pri priznavanju ali nepriznavanju je osnovno merilo primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo na predloženem študijskem programu. Pri vrednotenju zahtevnosti predhodno pridobljenega znanja se uporabi evropski in nacionalni kvalifikacijski okvir in sicer se vsebine priznavajo tako, da se zagotovi s študijskim programom predpisan kompetenčni profil diplomanta.

O priznavanju pred vpisom pridobljenih znanj odloča komisija za študijske zadeve Alma Mater na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj v skladu z merili za priznanje, ki veljajo na Alma Mater.

Določila o priznavanju znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program, se smiselno upoštevajo tudi pri priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih med študijem.