Čezmejno sodelovanje na področju socialnega varstva in zdravstva


Alma Mater Europaea – ECM se je kot partner projekta CENTINOSS udeležila svečanega podpisa pogodbe na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj RS.

Projekt CENTINOSS (CENTer za INOvacije v Socialni oSkrbi), ki poteka v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027, se osredotoča na razvoj in izvajanje novih modelov socialnovarstvenih storitev za starejše in osebe z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji in na Hrvaškem. 

»Cilj projekta je izboljšati kakovost življenja teh ciljnih skupin z vzpostavitvijo čezmejnega sodelovanja med različnimi deležniki v socialnem varstvu in zdravstvu. Projekt naslavlja izzive, kot so socialna izključenost, osamljenost in pomankanje dostopa do kakovostnih storitev, s poudarkom na pomenu domov za starejše, klubov za starejše in neinstitucionalne oskrbe,« pove prof. ddr. David Bogataj, vodja projekta na Alma Mater. 

Glavni namen deležnikov pa je krepitev partnerstva med organizacijami, izboljšanje dostopnosti do storitev, vzpostavitev Centra za socialne inovacije za prenos dobrih praks in izobraževanje, ter razvoj novih oskrbovalnih modelov. Projekt stremi k humanizaciji skrbništva in boljšemu vključevanju starejših v družbo, hkrati pa naslavlja demografske izzive, kot je staranje prebivalstva v EU. 

»Z izmenjavo znanj in izkušenj projekt prispeva k večji vzdržnosti in kakovosti oskrbe, ob tem pa spodbuja deinstitucionalizacijo in večjo socialno vključenost ciljnih skupin,« še sporoča Suzanna Mežnarec N., mag., ki se je dogodka udeležila v imenu Alma Mater.

Ob Alma Mater Europaea – ECM so partnerji projekta še Primorsko-goranska županija (vodilni partner), Dom za starije osobe »Kantrida« Rijeka, Zaklada Sveučilišta u Rijeci in Dom Nine Pokorn Grmovje.