Izboljšujemo kakovost poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju


Na Alma Mater se je s slovesno podelitvijo zaključilo pedagoško-didaktično usposabljanje akademskega osebja univerz in visokošolskih ustanov.

"Na Alma Mater se zavedamo, kako pomembno je izboljševanje znanja, veščin in kompetenc za poučevanje in zagotavljanje podpore učenju študentov ter paradigmantski premik od poučevanja k učenju ter novi vlogi učitelja,« je ob podelitvi potrdil o uspešno opravljenjem izpobraževanju dejal predsednik Alma Mater Europraea – ECM prof. dr. Ludvik Toplak.

Pedagoško-didaktični program Uvod v poučevanje in učenje v višješolskem strokovnem in visokošolskem izobraževanju (UPUVI), ki sta izvedla izr. prof. dr. Slavko Cvetek in doc. dr. Polonca Pangrčič, je bil del projekta Oblikovanje za povečano kompetentnost skozi aktivno participacijo v visokem šolstvu/DECAP-HE, katerega glavni cilji so skozi institucionalno sodelovanje ugotoviti in uporabiti temeljne značilnosti pedagoških praks, ki so skladne z načeli aktivnega učenja za razvijanje ključnih kompetenc za 21. stoletje v visokošolskem izobraževanju. 

»Razviti in širiti moramo nove prakse in učna okolja ter zagotoviti razvoj in trajnost aktivnih učnih okolij v celotnem visokošolskem izobraževanju v Sloveniji in nenazadnje zasnovati mrežo interaktivnih učnih okolij za inovativno poučevanje in izgradnjo skupnosti prakse v pedagogiki aktivnega učenja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja v visokem šolstvu,« pojasnjuje vodja projekta doc. dr. Polonca Pangrčič. 

Udeleženci so usvojili znanja iz sledečih vsebin: visokošolsko izobraževanje na začetku 21. stoletja, študenti in učenje, učitelji in poučevanje, visokošolsko predavanje, seminar in skupinska diskusija, poučevanje praktičnih in kliničnih znanj, oblikovanje kurikuluma I, oblikovanje kurikuluma II, preverjanje in ocenjevanje, vrednotenje poučevanja in profesionalni razvoj.