Pogoji za napredovanje po programu

Študent napreduje v drugi letnik, če zbere:

- 45 ECTS iz prvega letnika
- opravi klinično usposabljanje ter izpite pri predmetih:

• Zdravstvena nega in raziskovanje,
• Anatomija, fiziologija, patologija,
• Mikrobiologija s parazitologijo.

Študent napreduje v tretji letnik, če zbere:

- 60 ECTS 1. letnika,
- vso klinično usposabljanje prvega in drugega letnika in
- 45 ECTS z opravljenimi izpiti 2. letnika ter opraviti naslednje predmete
2. letnika:

• Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo,
• Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom,
• Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino.

Ponavljanje letnika

Zaradi neizpolnjevanja obveznosti lahko študent samo enkrat ponavlja en letnik v teku celotnega študija ali koristi absolventski staž.

Podaljšanje statusa

Študentu se lahko podaljša status največ za eno leto, če se iz opravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik v skladu s Statutom.

Določbe o prehodih med programi

Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Alma Mater Europaea- Evropski center Maribor in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu (velja za programe sprejete po ZVis iz leta 2004), Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.

Pri prehodu z drugih študijskih programov na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje »Zdravstvena nega« mora kandidat predložiti overjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju visokošolskega zavoda, na katerega je bil vpisan ter uradni izpis iz potrjenih in veljavnih učnih načrtov za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti iz enakih programov in programov sorodnih področij. V kolikor učne vsebine (predmeti in druge vsebine študijskega programa) iz kandidatovega dosedanjega študija ne pokrivajo v ustreznem obsegu vsebin visokošolskega strokovnega študijskega programa, lahko »Komisija za študijske zadeve« določi kandidatom manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Svetovanje in usmerjanje med študijem

Sistem pomoči se bo študentom nudil v okviru novega Visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega, kar je tudi v skladu z 9. točko 7. člena Meril za akreditacijo. Študentje bodo že od 1. letnika dalje imeli svoje predstavnike letnika – tutorje. 

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180  ECTS.