Senat

Senat je najvišji strokovni organ zavoda, ki odloča o strokovnih vprašanjih zavoda AMEU - ECM. Sestavljen je tako, da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline ter strokovna področja zavoda AMEU - ECM. Člani senata iz vrst študentov tvorijo najmanj eno petino članov senata. Po konstituiranju študentskega sveta je le-ta izvolil predstavnika študentov izmed študentov zdravstvene nege, fizioterapije in študijskega programa UVPS.

Senat AMEU - ECM razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela zavoda, o vseh zadevah izvajanja študijskih programov zavoda, o novih programih in spremembah obstoječih programov, imenuje strokovne komisije ter opravlja druge naloge v skladu z pravilnikom o organizacijski strukturi AMEU - ECM.

 

Senator

Nadomestni senator

področje

1

dr. Ludvik Toplak

 

predsednik

2

dr. Matej Mertik

 

informatika

3

dr. Mario Plenković

dr. Božidar Veljković

komunikologija

4

dr. Jurij Toplak

 

ustavno pravo

5

Edvard Jakšič

 

zdravstvena nega

6

dr. Jernej Završnik

 

medicina

7

dr. Jana Goriup

ddr. David Bogataj

socialna gerontologija

8

dr. Lenart Škof

 

humanistika

9

Mladen Herc

dr. Tine Kovačič

fizioterapija

10

dr. Peter Pavel Klasinc

 

arhivistika

11

dr. Mladen Radujković

 

management

12

Tjaša Pagon Novak

Špela Sečnik

študent

13

Vid Vedlin

Sašo Ozvatič

študent

14

Anja Lašič

Jasna Stankovič

študent

15

dr. Marjan Slak Rupnik

 

zunanji član - EASA